header NGV

Beste leden en belangstellenden van de NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel

Dit is alweer onze zesde Nieuwsbrief van 2019 en waarschijnlijk de laatste voor het volgende seizoen dat in september begint. In het eerste halfjaar hebben we weer kunnen genieten van een aantal geslaagde bijeenkomsten. Vooral de Duitslanddag met als thema ‘Klim ook eens in jouw Duitse stamboom’ was met ruim 200 bezoekers een hoogtepunt. De ruimte waar de lezingen werden gehouden bleek helaas aan de kleine kant, maar uiteindelijk is het toch allemaal gelukt.
Onderstaand vragen wij jullie bijzondere aandacht voor de vacatures in het bestuur van onze afdeling. Ik moet er hierbij op wijzen dat deze oproep als dringend moet worden beschouwd! We rekenen dan ook op jullie hulp en steun.
Met vriendelijke groet,
Jullie voorzitter,
Harm Hillinga

VACATURES BIJ NGV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL

Belangrijk!

1. Helaas is Jeannette Brown om persoonlijke redenen teruggetreden uit het bestuur. Zij vervulde tot ons genoegen de functie van PR/Communicatie. Derhalve moeten we op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid. Hij/zij kan haar taak overnemen, maar dat is niet noodzakelijk. Functies en taken worden binnen het bestuur altijd in goed overleg verdeeld. Dit geldt niet voor voorzitter, secretaris en penningmeester, die worden in functie door de ledenvergadering gekozen.

2. Zoals bekend is Henk Jonkman op de ALV van 13 april afgetreden als algemeen bestuurslid. Hij vervulde o.a. de functie van bibliothecaris. Omdat er binnen het bestuur nu een leegte ontstaat, is Henk bereid nog even door te gaan. We nemen aan dat onze leden hiermee akkoord kunnen gaan. Ook voor Henk zoeken we, als hij straks toch genoodzaakt is om definitief te stoppen, een algemeen bestuurslid.

3. Verder zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester, Bert Heidmeijer, heeft vorig jaar al te kennen gegeven dat het zijn laatste jaar zou zijn als penningmeester. Omdat Ruud Hermans toch liever secretaris wil zijn dan penningmeester is hij op zaterdag 13 april gekozen tot de nieuwe secretaris, als opvolger van Bé Sloots. Derhalve zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester! Bert is bereid nog even door te gaan als penningmeester, op voorwaarde dat er spoedig een opvolger voor hem moet worden gevonden.

4. Als bovenstaande vacatures weer zijn ingevuld, bestaat het bestuur weer uit zes bestuursleden. Per november 2018 bestond ons bestuur tijdelijk uit zeven personen. Dat is wel prettig voor het verdelen van taken. Derhalve zou het mooi zijn als we nog een extra algemeen bestuurslid zouden kunnen toevoegen.

5. Tot slot zoeken we nog een reserve kascommissielid. Zijn of haar taak is, om bij het uitvallen van een huidig lid, deze taak over te nemen. Deze taak houdt in om éénmaal per jaar samen met een tweede lid de jaarstukken van de penningmeester te controleren. Dit duurt doorgaans maar een paar uur op een dagdeel in het begin van het komende jaar.

Uiteraard maakt het niet uit of je vrouw of man bent. Lijkt het jou wel iets om deel te nemen als algemeen bestuurslid of penningmeester van de NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel? Stuur dan een mail naar voorzitter@drenthe.ngv.nl.

VRAGEN OP ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 APRIL

Op de Algemene Ledenvergadering van 13 april werden er door leden vragen gesteld over de samenwerkingsovereenkomst met ‘open archieven’ van Bob Coret en onze familieadvertenties op de site. Namens de ALV en het bestuur van onze afdeling is een mail naar de Algemene Vergadering en het bestuur in Bunnik gestuurd. Ook twee andere afdelingen (Betuwe en Flevoland) hadden hierover vragen gesteld. Alle vragen stonden op de agenda en zijn behandeld.

Volgens het HB, verwoord door het Hoofd-IT, zijn gerezen problemen beëindigd en kan worden gewerkt aan de conversie. Het HB heeft daarom in de AV de contacten met Bob Coret van ‘Open Archieven’ uitgebreid toegelicht en is blij met deze extra raadpleegmogelijkheden. Meegedeeld is dat Bob Coret de e-mail adressen van de NGV niet kan en mag gebruiken. Bij deelname aan Open Archieven gaat het checken van het NGV-lidmaatschap (voor korting) voortaan via het lidnummer en dus niet meer via het e-mailadres.

Over het punt van de familieberichten op de site van Drenthe en Noordwest-Overijssel is ook gesproken. Dat wordt, naar verwachting, verder afgerond bij het eerstvolgende bezoek van het HB aan Jan Pol en de scanners van Cosis in Hoogeveen.

Voor de genoemde ontevredenheid, als gevolg van zeer beperkte communicatie van het HB, werd in de AV een reden gemeld. Er werden excuses aangeboden. Er zal worden gewerkt aan voldoende communicatie, zowel door ICT als door het hoofdbestuur.

GENEALOGISCH INLOOPSPREEKUUR VERVALT

Helaas vervalt het Genealogisch Inloopspreekuur in de bibliotheek te Hoogeveen op de tweede woensdag van de maand. De opkomst in de laatste maanden was nihil en daarom hebben Jan en Anneke Pol in overleg met het bestuur moeten besluiten er een einde aan te gaan maken. We vinden dit erg jammer, maar het is helaas niet anders. Een hele middag wachten tot er niemand komt is ook geen pretje.

THREANT

Kopij voor Threant

Het derde nummer van Threant valt dit jaar rond 11 juli bij jullie in de bus. De deadline voor het laatste nummer van dit jaar is op 20 september aanstaande. Stuur je kopij op tijd in. Hoewel er weer enige reserve kopij aanwezig is, stelt de redactie het zeer op prijs jullie verhalen te mogen ontvangen. Dus: klim in de pen en stuur je kopij naar kopij@drenthe.nv.nl.

Gewijzigde regels voor het inzenden van kopij

In verband met de Privacy (AVG) en de Auteurs- en Publicatierecht heeft het bestuur in samenwerking met de redactie van Threant een aantal regels aangepast. De wijzigingen zijn ingegaan met ingang van 1 juni 2019.
Lees hier de nieuwe regels.

KOLONIËN VAN WELDADIGHEID

De eerste activiteit na onze zomerpauze is op zaterdag 28 september aanstaande om 14.00 uur in De Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32 te Hoogeveen. De bekende Wil Schackman gaat dan een lezing houden over de Koloniën van Weldadigheid. Hierbij komen alle vrije koloniën aan de orde, dus Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord. Ook de dwangkoloniën Veenhuis en Ommerschans worden op deze zeer interessante middag belicht.
De toegang is wederom gratis voor leden van de NGV, maar ook niet-leden zijn van harte welkom.
Meer weten over deze 6e Nieuwsbrief of heb je een andere vraag? Stuur dan een mailtje naar webmaster@drenthe.ngv.nl.