Laden Evenementen

Hoorn – Lezing: “Frysk út Noard-Holland út de 17e iuw?”

19 maart 2020, 00:00 CET

Evenement Navigatie

Arjen Versloot: Frysk út Noard-Holland út de 17e iuw?

Welke taal spraken onze voorouders in Noord Holland?

It giet om in fers mei as titel “MYn Liaf is eensoo swieten dier”, dat anonym ôfprinte is yn “d’ Amsteldamsche/ MINNE-ZUCHJENS”, in bondel lieten printe yn Amsterdam. De tekst is opfallend om’t er in soad wurden befettet dy’t op dy wize yn gjin inkelde Westerlauwersk Fryske tekst foarkomme, wylst guon foarmen en wurden oerienkomsten met it Noardhollânsk sjen litte. Dat is de oanlieding om te ûndersykjen oft wy hjir net mei in fers te krijen hawwe kinne dat skreaun is yn it Frysk fan Noard-Hollân.

De bibliotheek van onze afdeling in het Westfries Archief is deze avond open vanaf 18:30 uur.

Gegevens

Datum:
19 maart 2020
Tijd:
00:00

Organisator

NGV afdeling Oostelijk West-Friesland
Telefoon:
0683071726
E-mail:
voorzitter-owf@ngv.nl

Locatie

Westfries Archief
Blauwe Berg 5c
Hoorn, Noord-Holland 1625 NT Nederland
+ Google Maps
Telefoon:
0229282500
Website:
www.wfa.nl