Afdelingsblad Gooiland, 2019 nr.3

Afdelingsblad Gooiland, 2019 nr.3   
2juli2019. Update:28 juli 2019
Speciale aflevering 70 jaar jubileum

Inhoudsopgave

• Van de Voorzitter70 jaar jubileum van NGV Afdeling Gooiland: 7 september(herzien 28/7/2019)
• Historie 70 jaar afdeling Gooiland
• Bevolkingsreconstructies van de dorpen Huizen, Blaricum en Laren
• Koptienden bestanden van Jan Schipper naar de NGV website
• Gooise genealogische informatie op onze website
• Colofon

Zeer informatief nummer

♦ 70 jaar jubileum van NGV Afdeling Gooiland: 7 september 2019 Op zaterdag 7 september a.s.wordt het 70 jaar jubileum van de afdeling gevierd, in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV, Hilversum, https://www.bethlehemkerk.nl/De kerk is open vanaf 12:00 u.

Deze speciale bijeenkomst start om 13:00 uur en omvat het volgende programma:

13:00 Opening door Louis Heinsman(voorzitter van de afd. GooilandNGV)

13:05 Harmen Snel(senior archivaris Stadsarchief Amsterdam):”Het belang van Koptiendenregisters voor de Gooise genealogie”

13:45 Jos Taalman(voorzitter Hoofdbestuur NGV)

14:00 Koffie/theepauze

14:15 Maria Boersen(historicus en o.a. bestuurslidStad en Lande van Gooiland): “De geschiedenis van de Erfgooiers en de betekenis daarvan voor de genealogie”

15:15 Philip van Diemen(o.a.lid IT-groep NGV):“Koptienden implementatie op de NGV-website”

15:45 Koffie/theepauze

16:00 Ad Bakker(lid Hoofdbestuur en hoofd ICT NGV):“Ons nationale erfgoed en de visie van het ministerie op het digitaliseren van dit erfgoed”

16:45 Koffie/drankje

17:00 Sluiting

♦ Historie 70 jaar afdeling Gooiland
Piet Schaddelee
Het wel een wee van de afdeling gedurende haar 70 jarig bestaan: indrukwekkend

♦ Bevolkingsreconstructies van de dorpen Huizen, Blaricum en Laren
Een uit de hand gelopen stamboomonderzoek naar mijn Huizer voorouders[Jan Schipper, 6 apr 2019
Dit betreft een onderzoek van de familie Schipper: van oorsprong Erfgooiers wonende in het dorp Huizen in het Gooiland.
Mijn stamvader was Tijmen Gijsbertsz Schippe.  Mijn grootvader Hendrik Schipper (* 09-11-1869†26-01-1962) heeft, als erkende niet-scharende erfgooier, nog een financiële compensatie ontvangen.

De verklaring voor de familienaam Schippper ligt voor de hand tenminste 4 opeenvolgende generaties hebben van 1683 (Gijsbert Tijmensz) tot ca. 1808 (Tijmen Hendrikse Schipper) het Veer van huijsen op Amsterdam gepacht en het beroep van beurtschipper actief uitgeoefend;

♦ (Kop)tienden –samenvatting
Voor de genealogie in het Gooi vormen de Koptienden-Gaarderboeken een unieke schriftelijke informatiebron die teruggaat tot 1502. De Tiende was van oorsprong een kerkelijke heffing verbonden met het jufferenstift te Hoog-Elten en wel :·op gezaaide gewassen (rogge, gerst),·bestaande uit een bepaalde hoeveelheid rogge of gerst per oppervlakte-eenheid teelland,·die werd berekend in kop(inhoudsmaat); vandaar de naam Koptienden,·waarvan het eens berekende te heffen aantal koppen voor een bepaald stuk teelland door de eeuwen heen niet veranderde (ingrediënt 1).De gehanteerde eenheden kop, spint en schepel waren zowel land-als inhoudsmaten:·één schepel graan was van oudsher die hoeveelheid koren waarmee men één schepel grond kon bezaaien; de opbrengst was uiteraard verschillend. De inhouds-en oppervlakterelatie is als volgt: ·1 Schepel = 4 Spint = 32 kop·1 Spint = 8 kop

Dit is voor de genealogen die het Gooi bestuderen zeer lezenswaardig, een zeer uitvoerige bijdrage de moeite waard

♦ Gooise genealogische informatie op onze website[RT]
Sinds het opzetten van de nieuwe website hebben we getracht daar ook de nodige referenties naar genealogische onderwerpen neer te zetten. Ik wil me hier nu beperken tot typisch Gooise onderwerpen waar de afdeling de laatste jaren aan gewerkt heeft  

In het Historisch overzicht hierboven kwamen al verschillende publicaties aan bod. Deze zijn inmiddels ook op de website geplaatst. Met het groeien van het aantal bestanden zullen we de structuur van de webpagina’s nog wat moeten herzien.
Tekstbestanden met Gooise genealogische informatie. 

Belangrijke bronnen die de afdeling publiceerde en die nu via de website bereikbaar zijn:
·De CD Gooise Geslachten 2004, met in het bijzonder Gooiboek, een groot aantal genealogieën en kwartierstaten;.
♦ Algemene informatie over Erfgooiers; Indexen van een groot aantal DTB’s van verschillende dorpen. Het is hinderlijk dat bij deze web-publicatie de afzonderlijk pagina’s geen informatie bevatten over de herkomst van de data. Dat is geen probleem indien je vanuit “boven” gelegen pagina’s, bijvoorbeeld via “Erfgooiers, Koptienden en DTB boeken”, inzoomt op Ankeveen en dan vervolgens naar Doopinschrijvingen 1643 –1881 gaat en dan op datum sorteert. Indien je echter middels een algemene zoekopdrachtin de gesorteerde lijst komt, dan is de herkomst onduidelijk;
♦Transcripties van de indexen uit Registre Civique 1811 van diverse dorpen;oKoptienden van P.W. de Lange, 5 schriften met indexen op voor-en achternamen.Andere publicaties met kwartierstaten en genealogieën:
·De Gooise Matras 2001;
·Ode aan de moeder 1999;·Kwartierstatenboek van de afdeling Gooi en Eemland 1989.Een ander brondie recent is toegevoegd is de door Jan Schipper vervaardigde integrale transcriptie van het boek ‘Kroniek I’ van Lambert Rijckxz Lustigh,voorzien van een index van beschreven onderwerpen.