De Joden van Friesland, 1800-1945

Historicus Halbe Hageman uit Tzummarum sprak op 18 maart 2018 na de ALV over zijn drieledige elektronische database van geregistreerde Joodse inwoners van Friesland, 1800-1945. Voor wie dit wil nalezen zie: Lezing Hageman.

In zijn project koppelt hij een drietal databases:
a. Een algemene database die bestaat uit 11.000 kaarten. Daarop zijn allerlei officieel geregistreerde gegevens over personen bijeen gebracht, zoals beroep, geboorte, huwelijk, overlijden, gezinsleden en dergelijke.
Afbeeldingen zoals documenten, foto, grafzerk, krantenartikel of bijzondere vermeldingen kunnen via de database worden geraadpleegd.
b. De tweede database bevat specifieke gegevens over Friese Joden in de Tweede Wereldoorlog. Trefwoorden: registratie (diverse lijsten) deportatie, onderduiken, Westerbork, politieregisters, Joodse Raad, Sperre enz. enz. Daarbij zijn gevoegd de gegevens van Yad Vashem, OGS, Jack Kooistra, monumenten e.d.
c. Genealogische databank, waar (naast de bovengenoemde Joden) ook familieleden worden geregistreerd die niet direct aan Friesland kunnen worden gelieerd, maar die veel aanvullende informatie geven over deze personen.

De auteur betoogde dat na 1880 de ontwikkeling van het Joodse bevolkingsaandeel haaks kwam te staan op dat van de niet-Joden in de provincie. Dit heeft vérgaande consequenties gehad voor de Joodse cultuur/godsdienst in het algemeen en de Joodse gezinnen in Friesland in het bijzonder.