NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING Afdeling KEMPEN‐ en PEELLAND 2018 nr 4

Inhoudsopgave

Van de redactie
Bestuursvergaderingen Cursussen Workshops Geplande bijeenkomsten Terugblik op ledenactiviteiten
Cold cases in een familiegeschiedenis. 
Oud schrift
Over genealogie programma’s
Stamboomcafés
Bibliotheek: aanwinsten
Leden stellen zich voor
Het bidprentje van Paus Pius IX (1792‐1878)
Mutatie ledenlijst
Literatuur en genealogie 6: 
De schuilplaats
Transcriptie oud schrift
Brand in Oirschot
Zoek ook eens op www.genealix.nl
Leden stellen zich voor
Colofon

Oud schrift

 afbeelding in kleur

Archiefonderzoek in Belgische archieven  Lezing van 9 oktober 2018 door dhr. H. Jorens

Al deze gewesten hebben hun eigen archieven en toch zijn zij gelijk wat betreft  structuur en vorm. De plaats van die rijksarchieven is één per provincie en  meestal in de provinciehoofdstad. Beveren (Oost‐Vlaanderen) en Saint‐Hubert  (Namur) zijn hulpdepots. Men vindt er de Burgerlijke Stand en de Paro chie  registers (DTB boeken) van alle provincies van dat Gewest terug. Men  kan  deze  bronnen  ook  in  het  Rijksarchief  terugvinden  via  de  website  https://search.arch.be/nl
En elk stadsarchief bevat ook nog de vreemdelingendossiers. Gemeenten hebben heel wat archieven die nuttig kunnen zijn voor onderzoek  naar de familie geschiedenis. In welke gemeente wij moeten zoeken, vinden we  op de website : https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_gemeenten of via: https://www.vrijwilligersrab.be/nl

De Koninklijke Bibliotheek heeft een site https://www.geopunt.be/ waar men  verschillende kaarten kan bekijken. Ook de erfgoedbibliotheek heeft interes  sante gegevens, waaronder een goed overzicht van kranten en heel wat naslag  werken. Een belangrijk naslagwerk zijn de kaarten waarop we kunnen zoeken  waar onze voorouders hebben gewoond, zoals de Ferraris atlas: (https://www.kbr.be/nl/kaart‐van‐ferraris) en de Popp‐kaarten, een verzameling  van kadasterkaarten die in de 19de eeuw uitgegeven werd door de Brugse  drukker‐uitgever Philippe Chrétien Popp (1805‐1879). Persoonlijke naslagwerken omtrent de militaire dienst, douane, verzet kunnen  bij deze instellingen aangevraagd en dan doorzocht worden. Tot slot biedt de Familiekunde Vlaanderen naar analogie van de NVG tal van  mogelijkheden voor het opzoeken van uw familiegeschiedenis:  https://familiekunde‐vlaanderen.be. Op deze site vindt u ook een groot aantal links naar de belangrijkste Vlaamse  websites met een genealogisch interessante inhoud: https://www.familiekunderegioantwerpen.be/index.php?p=links

 COLD CASES IN EEN FAMILIEGESCHIEDENIS  OPROEP OM MEE TE SPEUREN!

Wat hebben we hier voor nodig? Natuurlijk cold cases. We nemen aan dat die er  wel zijn. Dan hebben we gevorderde stamboomonderzoekers nodig die hier  aan mee willen werken. Een een manier van samenwerken en communiceren.

Vandaar nu een oproep aan gevorderde stamboomonderzoekers die hier aan  mee willen doen om zich te melden bij de redactie: redactiedtk@kpl.ngv.nl. 

Voor de aanmelding en de bewerking van de cold cases denken we aan een  discussieforum,  waar  leden  hun  cold  cases  kunnen  aanmelden  en  waar  de  onderzoekers hun oplossingen kunnen presenteren en bediscussiëren. Hierdoor  is niet noodzakelijk om als onderzoekers bijeenkomsten te organiseren, alles 

kan via de site en de e‐mail. Uiteraard sluit dat bijeenkomsten niet uit. Dat is  aan de onderzoekers om daartoe over te gaan. Eigenlijk hopen we als redactie  dat er een min of meer vast samenwerkingsverband zal ontstaan dat de eigen  werk    wijze dan verder naar eigen inzicht vormgeeft. Een voorbeeld van zo’n discussieforum is het forum van het Land van Cuijk. Kijk eens op: https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/landvancuijk‐genealogie/info   Dit is, zover ik weet, geen initiatief van de gelijknamige afdeling van het NGV.  De oprichter is Gerard Lemmens, die zelf in Schotland woont. U ziet, met zo’n  medium is afstand geen bezwaar.

De fotoprentjes van

Pius IX   (1792‐1878) Met levensbeschrijving

Leo XIII

Johannes Paulus II

 LITERATUUR & GENEALOGIE 6: De schuilplaats

Dik Jager 

In  deze  roman  uit  2015  (Nederlandse  ver taling  2017)  van  de  Franse  journalist  Chris tophe  Boltanski  vertelt  deze  over  zijn  jeugd  die  hij  doorbrengt  in  het  Parijse  huis  van  zijn  grootouders. Dat huis bevindt zich in de Rue de  Grenelles. Bovendien vertelt hij over het verleden  van  de  familie  Boltanski:  over  hun  komst  naar  Frankrijk  en  de  bezetting  in  de  Tweede  Wereldoorlog. Dat hij veel in dat huis verblijft,  komt waarschijnlijk door de politieke activiteiten  van  zijn  ouders  in  de  zestiger  jaren  bij  het  zelfstandig worden van Algerije. 

De grootvader Zijn  grootvader  Etienne  is  de  zoon  van  een  Joodse leerbewerker uit Odessa. Eind 19de eeuw  verliet deze David Boltanski de Oekraïne (pogroms!) om zijn  geluk in Parijs te zoeken. Hij schreef enthousiast over het  veel tolerantere Frankrijk aan zijn jongere vriendin die haar  familie verlaat en zich bij hem voegt. In 1895 trouwen ze –  waarschijnlijk met valse per soons   bewijzen ‐ en kort daarna  wordt Etienne geboren. Hij is een intelligent kind en dankzij  beurzen studeert hij medicijnen. Als specialist is hij verbonden aan een Parijs ziekenhuis en doceert aan de universiteit.  Hij  wordt  steeds  vaker  mikpunt  van  antisemitisme,  wat  uiteindelijk leidt tot zijn ontslag.

Aan het einde vindt men een Geneagram familie Boltanski‐Ilari n(5 generaties)

 

Reacties naar jw.koten@hccnet.nl