Apeldoorn en omstreken: archief evenementen


Do 01 maart 2018
Do 01 feb 2018
Do 04 jan 2018
Do 07 dec 2017
Di 14 nov 2017

Overzicht onderwerpen 2017 Overzicht
Di 14 nov 2017 – Afdelingsledenvergadering en themabijeenkomst
Di 18 apr 2017 – Afdelingsledenvergadering
Di 21 maart 2017 – De 25 'Gulden Regels' voor genealogisch onderzoek
Di 21 feb 2017 – Joodse genealogie
Di 14 feb 2017 – Historie van Loenen (Gelderland)
Do 02 feb 2017 – Maak boek met Pro-Book
Di 10 jan 2017 – Aldfaer
2016
2015
2014
2013
2012
2006-2011

>> Startpagina Apeldoorn e.o.

Di 14 nov 2017 – Afdelingsledenvergadering en themabijeenkomst

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN (APELDOORN)
Organisator: Hoofdbestuur NGV


Programma:

Om 19:30 uur begint de Afdelingsledenvergadering.

AGENDA
1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda.
2. Vaststelling notulen Afdelingsledenvergadering van 18 april 2017.
3. Financiën.
4. Algemene Vergadering van 25 november 2017.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

PAUZE

De themabijeenkomst voor leden en belangstellenden begint om ca. 20:45 uur.

Thema: Bijzondere vondsten in akten

Zeker nu we op internet scans van originele akten en ook van bijlagen bij huwelijksakten kunnen bekijken, komen we daarop soms bijzondere informatie tegen over naamgeving, schrijfwijze van namen, over kinderen die bij een huwelijk geëcht worden, over woonplaatsen van ouders en hun beroepen en nog veel meer. We vragen onze leden nog eens na te gaan wat voor onverwachte informatie uit akten te voorschijn is gekomen om daar op deze avond iets over te vertellen. De bijzondere vondst kan een mededeling in de marge zijn, maar ook verscholen zijn in de tekst.
We onderstrepen met dit thema het belang van het bekijken van de volledige akten tegenover het overnemen van de beperkte gegevens die op het scherm verschijnen bij het raadplegen van WieWasWie en andere websites.


Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2017

Di 18 apr 2017 – Afdelingsledenvergadering

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN (APELDOORN)
Organisator: NGV Afdeling Apeldoorn en omstreken


Programma:

Om 19:30 uur begint de Afdelingsledenvergadering.

AGENDA

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda.
2. Vaststelling notulen Afdelingsledenvergadering van 8 november 2016.
3. Vaststelling van het Secretarieel Jaarverslag 2016.
4. Financiën
a. Verslag kascommissie 2016.
b. Vaststelling van het Financieel Jaarverslag 2016.
c. Benoeming kascommissie 2017.
d. Begroting 2017.
5. Verslag afdelingsafgevaardigde van Algemene Vergaderingen.
6. Bestuursverkiezing.
Eind 2016 heeft Henk Weltje bedankt als penningmeester en als lid van de NGV per 1 januari 2017. Sindsdien is de functie van penningmeester vacant.
Volgens het aftreedrooster zijn dit jaar aftredend de secretaris Frans Nelis en het algemeen bestuurslid Mario Prudon. Beiden hebben zich niet herkiesbaar gesteld.
Volgens artikel 30 van de Statuten van de NGV kunnen de leden van onze afdeling kandidaat-bestuursleden voordragen.
Die kandidaatstelling dient uiterlijk 11 april 2017 te geschieden door een schriftelijke opgave aan de secretaris vergezeld door de handtekeningen van tenminste vijf afdelingsleden.
Het bestuur kan zelf ook kandidaat-bestuursleden voorstellen.
7. Benoeming afdelingsafgevaardigde en plaatsvervanger.
8. Algemene Vergadering 22 april 2017.
9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
10. Sluiting.


Verslag

>> Overzicht 2017

In de Afdelingsledenvergadering van 18 april 2017 zijn geen nieuwe bestuursleden benoemd.
De overgebleven twee bestuursleden hebben aangegeven niet alle tot nu toe gebruikelijke taken voor de afdeling te zullen vervullen.
De consequenties daarvan zijn op 2 mei 2017 met de voorzitter en de secretaris van het Hoofdbestuur besproken. In die bespreking heeft de afdelingsvoorzitter bedankt als bestuurslid; op 18 mei 2017 heeft het laatste bestuurslid alle functies neergelegd en zich teruggetrokken als bestuurslid. Daardoor zijn de aangekondigde lezingen van 12 september en 17 oktober komen te vervallen.
Sinds 18 april 2017 zijn er geen redactieleden voor het afdelingsblad, waardoor dit blad voorlopig niet meer zal verschijnen.

>> Overzicht 2017

Di 21 maart 2017 – De 25 'Gulden Regels' voor genealogisch onderzoek

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN (APELDOORN)
Organisator: NGV Afdeling Apeldoorn en omstreken
Spreker: John Boeren


Programma:

Wie interesse heeft in zijn familiegeschiedenis begint enthousiast met onderzoek, veelal op internet. Diverse websites, publicaties en cursussen geven aanwijzingen voor de beginner en voor de opzet van onderzoek, voor het opsporen en gebruiken van primaire en secundaire bronnen. Ook geven ze wel informatie over genealogische programma's en de uitvoermogelijkheden daarvan. Eenmaal aan de slag ontdekt de genealoog al snel dat er heel veel uitzonderingen op de theorie zijn. Iedere onderzoeker komt er vroeg of laat achter, dat hij of zij beter een andere werkwijze had kunnen volgen, of dat informatie die eerst niet belangrijk leek toch maar beter overgenomen had kunnen worden.
John gaat dat allemaal niet opnieuw uitleggen. Aan de hand van 25 'Gouden Regels' geeft hij tips voor efficiënt(er) onderzoek en voor het voorkomen van valkuilen. Hij doet dit aan de hand van eigen ervaringen en wil daarbij ook de ervaringen van andere (aanwezige) genealogen betrekken. Beginnende en gevorderde genealogen zijn welkom om hun licht op te steken en hun ervaringen te delen.

Verslag

Een verslag van deze inspirerende lezing door John Boeren is opgenomen in ons afdelingsblad APD 2017-1.

>> Overzicht 2017

Di 21 feb 2017 – Joodse genealogie

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van (inter-)nationale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN (APELDOORN)
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn en omstreken
Spreker: Mevr. Manja Pach


Programma:

Mevrouw Pach is lid van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, die in 2017 30 jaar bestaat, en woont in Deventer. Zij zal vertellen over hetgeen onderzoek naar Joodse voorouders anders maakt. Bijvoorbeeld over de naamgeving; vóór 1811 werden doorgaans geen familienamen gebruikt. Naast de Nederlandse naam is er nog een Hebreeuwse. Namen kunnen ook zijn gevormd uit beginletters: acroniemen. Bronnen zijn veelal in het Hebreeuws of Aramees gesteld. De spreekster zal ook het een en ander over haar eigen onderzoek vertellen.

Verslag

Een verslag van deze verhelderende lezing is opgenomen in ons afdelingsblad APD 2017-1.

Wetenswaardigheden uit de lezing van Manja Pach

• Nederlandse Kring voor Joodse genealogie
kwartaalblad: Misjpoge (geheel gedigitaliseerd)
Zie verder de website: www.nljewgen.org

• Joden of joden?
• Een Israëliet of Israëli?
• Jiddisch of Hebreeuws?
• Herkomst: Hoogduits (Asjkenazim) – Portugees (Sefardim)
• Arm en rijk
• Amsterdam (Mokum) – provincie (Mediene)
• Traditioneel (NIK) – Liberaal (LJG)- overig religieus
• Lid van een kerkgenootschap of seculier

Aantallen
• In Amsterdam: 1674: ongeveer 7000;
1795: 25.000;1809: 21.441 (volkstelling)
• Demografisch onderzoek 2000 over heel Nederland:
43.000 Joden; 30.000 halachische Joden; 13.000 ‘vaderjoden’
9.000 lid van een (joods) kerkgenootschap
Hoeveel Joden wonen er in de Stedendriehoek?
Niet religieus georganiseerd: 180 (geschat)
Lid kerkgenootschap: NIK Stedendriehoek: 40; -LJG Gelderland 21

In welk jaar leven we? 21 februari 2017 of 25 Sjewat 5777?
Start van de berekening: 3760 jaar vóór het jaar 1 in de gebruikelijke jaartelling; Joodse jaar is gebaseerd op de cyclus van de maan

Waarin verschilt joodse genealogie van “gewone” genealogie
• Bronnen – voor 1811 gebrekkig
• veel stukken in het Jiddisj/Hebreeuws, zoals huwelijksaktes
• Besnijdenisboekjes i.pl.v. doopregisters
• Het joodse jaar
• Naamgeving; voor- en achternamen; Naamsaanneming na 1811
• Mobiliteit
• Gevolgen WOII
Literatuur Apeldoorn
Joodse archieven: De archieven van het NIG 1893 – 1970 in het Gemeentearchief Apeldoorn: Coda (Cultuur onder dak Apeldoorn) link

Publicaties:
De Joodse Gemeente te APELDOORN, door S. Laansma. Uitgever De Walburg Pers, Zutphen 1979

Literatuur algemeen
H. Snel, Joodse genealogie: wat is het verschil? Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 19 (2013) 2, p12-15

Misjpoge, uitgave van de Nederlandse Kring voor Joodse genealogie, viermaal per jaar

Koosjer Nederlands, Joodse woorden in de Nederlandse taal, Amsterdam 2006

Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de joden in Nederland, Amsterdam, 2000

Gids van joods erfgoed in Nederland, Bas Lubberhuizen, 2016
Jodendom voor Dummies, 2008

Diverse uitgaven van Jits van Straten (over joodse voornamen, achternamen, besnijdenisregisters en begraafboeken)

Websites
Akevoth: www.dutchjewry.com
Nederlandse Kring voor Joodse genealogie: www.nljewgen.org
Digitaal monument: www.joodsmonument.nl
Joods cultureel kwartier (JHM) www.jck.nl
Begraafplaats Zeeburg: www.eerherstelzeeburg.nl

>> Overzicht 2017

Di 14 feb 2017 – Historie van Loenen (Gelderland)

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Jeugdhuis, Beekbergerweg 16 7371ET LOENEN (GLD)
Organisator: Oudheidkundige Vereniging De Marke, Loenen (GLD)
Spreker: Jan Janssen, voorzitter Stichting Historie Loenen


Programma:

Deze avond is de 'Stichting Historie Loenen' te gast. Aan de hand van oude prentbriefkaarten zal de historie van Loenen worden belicht.

De heer Jan Janssen, voorzitter van de Stichting, zal u voor de pauze informeren over de diverse activiteiten van de Stichting. Hierin komt o.a. het onderwerp 'Graftrommels' aan de orde.
Na de pauze volgt een 'historische wandeling' door Loenen.

De heer Henk Slief, die afgelopen november 'de Pareltrofee' mocht ontvangen als verdienste voor zijn jarenlange inzet voor allerlei Loenense verenigingen, zal tijdens deze 'wandeling' ingaan op de diverse Loenense details.

Het belooft een interessante avond te worden.

Introducés en belangstellenden zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Bert Visser, coördinator lezingen


Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2017

Do 02 feb 2017 – Maak boek met Pro-Book

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: DOK-Zuid, 1e Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie afd. Apeldoorn
Spreker: Mevr. Mira Benes


Programma:

19.30: Voordracht door mevrouw Mira Benes van 'Pro-book' uit Zwolle, over het laten maken van een genealogisch boek in kleine oplage, mbv je genealogieprogramma en Word. Zie voor verdere info: www.pro-book.nl .
ca. 21.00 pauze;
Als er tijd over blijft: vragen over Aldfaer en internet beantwoord door aanwezige experts.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

Overzicht 2017

Di 10 jan 2017 – Aldfaer

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN (APELDOORN)
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn en omstreken
Spreker: Jan Limpers


Programma:

In deze lezing worden o.a. behandeld: het installeren van Aldfaer, de help-functie, gedcom, groepen, verwantschap, invoegen van foto’s, de relatie met My Heritage. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verbeterde zoekmogelijkheden van een aantal genealogische websites.

Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2017-1.

>> Overzicht 2017

Overzicht onderwerpen 2016 Overzicht
Za 10 dec 2016 – Genealogisch café
Di 08 nov 2016 – Afdelingsledenvergadering (ALV) en themabijeenkomst: Verdwenen ambachten en oude beroepen
Do 03 nov 2016 – Lezing over Geneanet
Wo 19 okt 2016 – Lezing: De verborgen schoonheid van Deventer
Di 11 okt 2016 – Genealogisch onderzoek in de archieven van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)
Di 13 sep 2016 – Beken, sprengen en molenaars
Di 12 apr 2016 – Afdelingsledenvergadering en presentatie van nieuwe mogelijkheden van de NGV-website
Di 08 maart 2016 – De Nederlandse schutterij door de eeuwen heen
Di 09 feb 2016 – Het Oude Loo en zijn invloedrijke eigenaren
Do 04 feb 2016 – Introductie van de NGV-website en het digitaliseringsproject van de NGV
Di 12 jan 2016 – Inleiding in de foto-recherchering
2017
2015
2014
2013
2012
2006-2011

>> Startpagina Apeldoorn e.o.

Za 10 dec 2016 – Genealogisch café

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN (APELDOORN)
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn en omstreken


Programma:

Voor onze afdeling een bijeenkomst met vrije inloop, ook voor belangstellende niet-leden.
Laat elkaar resultaten van onderzoek zien, bereikte mijlpalen, vondsten, leuke aktes.
Kom voor de draad met struikelblokken en lastige vragen over onderzoek of gebruik van computerprogamma's.
Voor gebruikers van Aldfaer zal er een laptop ter bescOverzicht hikking staan.
Met de beamer kan ook het een en ander getoond worden aan een groter gezelschap.
Er kan ook in groepjes aan onderzoek worden gedaan.
Mogelijk worden er gemeenschappelijke voorouders ontdekt, zodat aanvullingen kunnen worden uitgewisseld.
Neem gerust overexemplaren van uw genealogische boeken mee, wellicht treft u daarvoor een nieuwe eigenaar.
Kortom, we laten alles open.

Verslag

In ons afdelingsblad APD 2016-3 is een impressie van de bijeenkomst weergegeven.

Overzicht 2016

Di 08 nov 2016 – Afdelingsledenvergadering (ALV) en
themabijeenkomst: Verdwenen ambachten en oude beroepen

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN (APELDOORN)
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn en omstreken


Programma:

Afdelingsledenvergadering

aansluitend themabijeenkomst:

Verdwenen ambachten en oude beroepen

Wat was het beroep van uw oudst gevonden voorouder?
Had een van uw voorouders een bijzonder beroep?
Werden beroepen in uw voorgeslacht van vader op zoon uitgevoerd, of wellicht van moeder op dochter?
Heeft u nog foto’s waarop uw voorouders beroepsmatig zijn afgebeeld of beschikt u over documenten waarin iets over de beroepsuitoefening wordt vermeld, zoals vergunningen of vermeldingen in een Patentregister?
Heeft u tijdens uw onderzoek een beroepsaanduiding aangetroffen waarvan u geen idee heeft wat die inhield?
Dan heeft u nu de kans om uw vraag aan uw medeleden voor te leggen.
Wellicht heeft u ook voorwerpen waarmee uw voorouders hebben gewerkt. Neem ze mee naar de themabijeenkomst.
Dit thema biedt u de gelegenheid om een en ander te laten zien, te demonstreren of te vragen.
U kunt uw bijdrage ook op een USB-stick of een SD-kaart zetten zodat we die met de beamer kunnen projecteren.
We zijn reuze benieuwd naar uw bijdrage en weten zeker dat het een gevarieerde, interessante en leerzame bijeenkomst zal worden.


Verslag

Je moet eerst inloggen om het verslag te zien


Do 03 nov 2016 – Lezing over Geneanet

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Dok-Zuid, 1ste Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie afd. Apeldoorn
Spreker: Wim Deckers



Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2016

Wo 19 okt 2016 – Lezing: De verborgen schoonheid van Deventer

Lezing: De verborgen schoonheid van Deventer

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Zalencentrum 'Concordia", Engelenburgerlaan 1 6971BT BRUMMEN
Organisator: Oudheidkundige Verenigign De Marke
Spreker: de heer Henk van Baalen


Programma:

Henk van Baalen vervult diverse bestuursfuncties bij culturele instellingen en publiceert al vele jaren over de geschiedenis en de cultuur van zijn geboortestad en omgeving.
In 2006 heeft het bestuur van de Stichting Stadspromotie Deventer besloten Henk. J. van Baalen wegens zijn enthousiaste bijdrage aan de promotie van de Hanzestad Deventer te onderscheiden met de 'Deventer Promotie Prijs 2006'.
Door zijn vele publicaties over de stad, het geven van stadswandelingen, zijn inzet voor het behoud en gebruik van het Deventers dialect en zijn bestuurlijke inzet voor het behoud van de historie en monumentale omgeving van Deventer is hij met recht een ‘ware ambassadeur van de Keizerlijke Vrije en Gastvrije Hanzestad Deventer’.
Ruim vijfentwintig publicaties verschenen van zijn hand. Met fotograaf Rob Brendel maakte Henk het boek 'De verborgen schoonheid van Deventer'. Het geeft de lezer de kans om eens achter de mooie oude gevels in de stad te gluren. Van Baalen zette al zijn charme in om binnen te komen in particuliere huizen, die oude muurschilderingen, bijzondere plafonds en kelders bezitten. Van een enkeling kreeg hij alleen wat foto's los, waarmee hij toch weer iets kon onthullen van voorheen onbekende Deventer schatten. Zijn leuke en vooral boeiende lezing met volop anekdotes gaat hierover. Het wordt genieten.


Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2016

Di 11 okt 2016 – Genealogisch onderzoek in de archieven van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN (APELDOORN)
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn en omstreken
Spreker: Dr. A.P. (Adri) van Vliet.


Programma:

Wat is het NIMH? Welke bronnen zijn er bij het NIMH beschikbaar? Hoe doe je er onderzoek naar voorvaderen die hebben gediend bij de diverse krijgsmachtdelen: landmacht, marine, luchtmacht en marechaussee?
Heeft het NIMH misschien belangstelling voor foto’s en/of andere zaken uit onze privécollectie met betrekking tot het militaire verleden van onze voorouders?

Verslag

Je moet eerst inloggen om het verslag te zien



>> Overzicht 2016

Di 13 sep 2016 – Beken, sprengen en molenaars

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN (APELDOORN)
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn en omstreken
Spreker: Henk Weltje


Programma:

De spreker zal u meenemen op een tocht door de tijd. De ijstijden hebben het Veluwse gebied gevormd en het ontstaan van de sprengenbeken in de late middeleeuwen mogelijk gemaakt. Molens zijn er gebouwd en molenaars hebben er hun brood verdiend. Wie waren zij en welke sporen hebben zij achtergelaten? Een verhaal over geologie, historie en genealogie waarover ook al door Apeldoornse historici als Hardonk en Moerman geschreven is.

Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2016-3.

>> Overzicht 2016

Di 12 apr 2016 – Afdelingsledenvergadering en presentatie van nieuwe mogelijkheden van de NGV-website

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN (APELDOORN)
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: Bestuur en Jan Netelbeek


Programma:

Agenda
1. Vaststelling notulen afdelingsledenvergadering 10 november 2015 (zie afdelingsblad 2015-4 p. 14 en 15) en van het jaarverslag over 2015 (zie verderop in dit nummer).
2. Financiën: verslag penningmeester 2015 (zie verderop in dit nummer); verslag kascommissie. Leden: Loek Zentgraaff (1e lid; 3e keer), Adri Stuart (2e lid, 1e keer); Wien Sielias plaatsvervangend lid; begroting 2016 (zie verderop in dit nummer).
3. Verslagen afdelingsafgevaardigde van Algemene Vergaderingen (zie verslagen op de NGV-website en afdelingsblad 2015-2/3 p. 4 en 2015-4 p. 4).
4. Bestuursverkiezing: volgens het aftreedrooster zijn dit jaar aftredend de voorzitter en de penningmeester. Jan Limpers stelt zich niet meer herkiesbaar; het bestuur stelt voor Hans Stoter te benoemen als voorzitter. Henk Weltje stelt zich wel herkiesbaar; het bestuur stelt voor hem opnieuw als penningmeester te benoemen. Er hebben zich (op moment van ter perse gaan van dit blad) geen andere kandidaten gemeld. In 2017 is de beurt aan de secretaris. Frans Nelis vervulde die functie al in het voorlopig bestuur dat in maart 1995 bij oprichting van de afdeling aantrad en werd vanaf 1996 telkens herkozen. Na 22 jaar – hij wordt dan 75 – vindt hij het tijd om terug te treden. Daarmee komt de functie van secretaris vrij. Henk Weltje heeft te kennen gegeven, dat hij in verband met veel werk voor de Stichting beken en sprengen graag een opvolger voor het penningmeesterschap wil inwerken. Het bestuur roept de leden op te overwegen of een van de functies hen zou passen en ter kennismaking een of meer bestuursvergaderingen bij te wonen.
5. Benoeming afdelingsafgevaardigde en plaatsvervanger (momenteel Frans Nelis en Hans Stoter; Frans trekt zich terug als afgevaardigde).
6. Algemene Vergadering april 2016. Belangstellende leden kunnen (mits ingelogd) de stukken van de AV inzien op de website.
7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
8. Sluiting.
Na de pauze:
Nieuwe mogelijkheden van de NGV-website door Jan Netelbeek als webmaster en teamleider van de IT-groep van de NGV.
De huidige website biedt steeds meer gedigitaliseerde informatie en functies. Jan zal een overzicht geven wat we op de NGV site nu dankzij het digitaliseringstraject kunnen vinden en met name scans.
Ook wordt even een kijkje achter de schermen gegeven hoe deze gegevens op de NGV website terecht komen.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de nieuwe website (projectnaam Zeester), die dezelfde functionaliteiten biedt als de oude, maar met een verbeterde gebruikersinterface.
De nieuwe website geeft de mogelijkheid de opmaak en de presentatie centraal te regelen. Afhankelijk van het medium (laptop, GSM) zal de scherm-opbouw worden geregeld.
Het werk vordert gestaag en de voorlopige resultaten zijn te zien op www.ngv.nl/wwwTST.
Het is de bedoeling van de projectgroep om de nieuwe website in november ter gelegenheid van de viering van het 70-jarig bestaan van de NGV officieel te lanceren.


Verslag

Het verslag van de afdelingsledenvergadering en de presentatie van nieuwe mogelijkheden van de NGV-website zijn te vinden in ons afdelingsblad APD 2016-2.

>> Overzicht 2016

Di 08 maart 2016 – De Nederlandse schutterij door de eeuwen heen

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN (APELDOORN)
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: Paul Tjeertes


Programma:

Schutterijen ontstonden in de middeleeuwen met als doel het bewaren van de in- en uit­wendige rust in de stad. Ze waren zelfstandig en werden door het stadsbestuur inge­huurd. De naam is niet afgeleid van schieten, maar van beschutten. Een schut behoedt zijn stadgenoten voor onheil.
Tijdens De Opstand (80-jarige oorlog) maakte Willem van Oranje de schuttersgilden ondergeschikt aan het stadsbestuur. In de zeventiende eeuw werd het lidmaatschap steeds meer een erebaantje; zie de schuttersstukken. Tijdens de patriottentijd (1787) splitsten de schuttersvendels zich op in patriottisch gezinde en prinsgezinde schutterijen, die ook wel exercitiegenootschappen werden genoemd. Voor het eerst bemoeiden de schutterijen zich met de landelijke politiek (Goejanverwellesluis).
Tijdens de Franse overheersing werden de schutterijen opgeheven en werden de leden ingedeeld in het Franse leger en wel als Garde Nationale. In 1815 herstelde koning Willem I de schutterijen. Zij bleven echter plaatselijk georganiseerd. In 1827 werd de Wet over de Schutterijen van kracht voor het gehele koninkrijk.
In 1907, na invoering van de dienstplichtwet, werd de schutterij als overheidsinstituut opgeheven. Met name in het zuiden des lands werden schutterijen omgevormd tot particuliere verenigingen die hun jaarlijkse schuttersfeesten in ere houden.

Verslag

Een uitgebreid verslag van de boeiende lezing is te vinden in ons afdelingsblad APD 2016-2.

>> Overzicht 2016

Di 09 feb 2016 – Het Oude Loo en zijn invloedrijke eigenaren

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN (APELDOORN)
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: Huub Ummels


Programma:

Na 10 jaar spitten in de archieven van Het Loo weet de spreker het nodige over de geschiedenis van dit jachtslot te vertellen. Over het belang voor de wijde omgeving, over de rol van de eigenaren, de jacht, de ontwikkeling van waterhuishouding en molens. Over de bouwgeschiedenis en over het interieur van het kasteel, dat van dichtbij te bewonderen is als in mei de rododendrons en Japanse azalea's rond de slotgracht bloeien.

Verslag

Zo'n 130 mensen bezochten de presentatie van Huub Ummels over het Oude Loo.
Er waren zelfs NGV-leden uit Harderwijk.
In de pauze zijn er ondanks de enorme drukte toch maar weinig mensen vertrokken.

Een uitgebreid verslag van de zeer deskundige presentatie is te vinden in afdelingsblad APD 2016-1.

>> Overzicht 2016

Do 04 feb 2016 – Introductie van de NGV-website en het digitaliseringsproject van de NGV

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: DOK-Zuid, 1ste Wormenseweg 460; zaal 1.04 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie afd. Apeldoorn i.s.m. NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: Jan Netelbeek, webmaster van de NGV


Programma:

Hoe werkt de website van de NGV; wat kan je er allemaal vinden.
Wat behelst het digitaliseringsproject, zowel technisch als organisatorisch.

(het is mogelijk eigen laptop of iPad mee te nemen, om e.e.a. op eigen scherm te kunnen volgen.)


Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2016

Di 12 jan 2016 – Inleiding in de foto-recherchering

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN (APELDOORN)
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: Ed van Engeland


Programma:

Het doel van foto-recherchering is het vaststellen van de identiteit van de afgebeelde persoon. Daarvoor letten we op de zichtbare uiterlijke kenmerken, maar ook op de naam van de fotograaf en de plaats waar de foto is genomen. Portretfotografie is eigenlijk de voortzetting op goedkopere wijze van portretschilderijen en -tekeningen. Doel blijft het vastleggen, of vereeuwigen van personen.
De fotografie ontstond in het begin van de 19e eeuw; het was een chemisch proces en secundair een artistieke uiting. De eerste fotografen waren apothekers, drogisten en anderen die professioneel met chemische stoffen werkten. Het fotografisch portret was van meet af aan populair, zeker nadat van een negatief meerdere identieke afdrukken konden worden gemaakt tegen een voor velen betaalbare prijs. Fotografen en fotografische ateliers concurreerden op prijs, maar ook op kwaliteit en artisticiteit. Een predicaat als 'Hoffotograaf', of 'Fotograaf van H.M. de Koningin' was zeer gewild. Fotografen gingen ook prat op deelname aan (wereld-)tentoonstellingen en wedstrijden; zie de op de achterzijde van portretten afgebeelde medailles. Zeker rond het midden van de 19e eeuw hebben veel fotografen nog als (veelzeggend) vignet een palet met enkele penselen. Om te bepalen wie op uw foto zou kunnen staan, kijken we naar: (1) de ontwikkelingsfase van het studioportret; (2) formaten, materialen en dragers; (3) wijze van opslag in albums; (4) kleding, klederdracht, uniform en onderscheidingstekens. Op deze wijze is vaak een datering mogelijk en komt wellicht ook informatie aan het licht over beroep of sociaal-economische situatie van de geportretteerde.
Na de pauze komen uw eigen foto's aan bod. Breng dus gerust uw oude foto's mee.

Verslag

Ditmaal vond onze druk bezochte bijeenkomst in de jeugdkelder plaats, waar de lezing overigens goed te geven bleek.

Een uitgebreid verslag van de lezing is te vinden in ons afdelingsblad APD 2016-1.

>> Overzicht 2016

Overzicht onderwerpen 2015 Overzicht
Di 10 nov 2015 – Afdelingsledenvergadering (ALV) en themabijeenkomst 0nderscheidingen en diploma’s
Za 17 okt 2015 – Dag van de Familiegeschiedenis
Di 13 okt 2015 – Geneanet
Di 08 sep 2015 – Weg met die zooi; genealogische collecties bewaren of niet?
Do 04 juni 2015 – Inloopavond voor al uw vragen genealogie en programma’s
Di 28 apr 2015 – Excursie CODA Archief
Di 14 apr 2015 – Afdelingsledenvergadering en vervolg thema 'Mijn meest aansprekende voorouder'
Di 10 maart 2015 – Werken met Aldfaer
Do 05 maart 2015 – ALDFAER versie 6.0; wat méér biedt het nu?!
Di 10 feb 2015 – Het (groot-)burgerschap van Deventer
Do 05 feb 2015 – Genealogisch Spreekuur i.s.m. NGV afdeling Apeldoorn e.o. en HCC!genealogie afdeling Apeldoorn
Do 05 feb 2015 – Presentatie Erfgoed Gelderland
Di 13 jan 2015 – De Vereniging Veluwse Geslachten
2017
2016
2014
2013
2012
2006-2011

>> Startpagina Apeldoorn e.o.

Di 10 nov 2015 – Afdelingsledenvergadering (ALV) en themabijeenkomst onderscheidingen en diploma’s

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: diverse


Programma:

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling notulen afd.ledenvergadering 14 april 2015 (zie afd.blad 2015-2/3 p. 8)
3. Begroting 2016 (komt in de Nieuwsbrief)
4. Verslagen afdelingsafgevaardigde van Algemene Vergaderingen (zie verslagen op de NGV-website).
5. Algemene Vergadering november 2015 (nadere informatie komt in de Nieuwsbrief)
6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
7. Sluiting.

Thema: Onderscheidingen en diploma's.
Bij (dienst)jubilea en na bijzondere prestaties worden soms bijzonder fraaie oorkondes, getuigschriften, herinnerings­platen, of plaquettes uitgereikt. Denk ook aan militaire, kerkelijke en sportonderscheidingen. Dit thema biedt u de gelegenheid eens met die staaltjes van kalligrafie, drukkunst en graveertechniek te pronken. U kunt het origineel tonen, maar als u beschadiging vreest, mag het ook een foto zijn. Zet die op een memory stick, of een SD-kaart en we kunnen hem met de beamer projecteren.


Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2015-4.

>> Overzicht 2015

Za 17 okt 2015 – Dag van de Familiegeschiedenis

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Vosselmanstraat 299 7311CL APELDOORN
Organisator: CODA
Spreker: Diverse


Programma:

Lezingen, verhalenvertellers, rondleidingen door het depot, parels uit het archief, kalligraferen, informatiemarkt (met stand van NGV afdeling Apeldoorn e.o.), tentoonstelling Droombruiloft, Arts & crafts in Apeldoorn.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2015

Di 13 okt 2015 – Geneanet

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: Wim Deckers


Programma:

Geneanet is een organisatie die via haar website toegang biedt tot genealogische bestanden die door leden zijn ingebracht en tot veel achtergrondinformatie.
1.Presentatie van Geneanet (geschiedenis, organisatie, cijfers) + verschil tussen gratis en Premium account.
2.Presentatie van de voornaamste diensten: Zoeken – Stambomen – Familiefoto’s – Documenten en akten – Prentbriefkaarten – foto’s van graven en monumenten – indexen – nieuwsbrieven en meldingen.
3.Persoonlijk maken van de online stamboom (grafische opties – privacy-instellingen – snelkoppelingen – cartografie etc.)
4.De Geneanet app.
5.De bibliotheek.
6.Partnerschappen (Indexen, Transcripties, Scans, Kranten) gratis danwel betaald.
Aanvankelijk was de afspraak voor de presentatie gemaakt met Odette Franssen, maar zij is tot haar spijt verhinderd. Ze heeft haar collega Wim Deckers bereid gevonden de presentatie te verzorgen.

Verslag

Geneanet, presentatie door Wim Dercksen op 13 oktober 2015.
Verslag Frans C. Nelis

De spreker is moderator op het forum van Geneanet. Op zijn vraag wie Geneanet al gebruiken steken 10 van de 30 aanwezigen een hand omhoog. Geneanet is in 1994 door twee Fransen begonnen. Er zijn nu 2 miljoen accounts en de bestanden tellen twee miljard namen. Bestanden kunnen elkaar in aanzienlijke mate overlappen.
Wim vervolgt zijn presentatie door met de beamer het beeld van de welkomstpagina te tonen. Hij laat zien hoe je een account aanmaakt en vervolgens inlogt.
Met een Premium lidmaatschap ben je verlost van reclames, kun je gebruik maken van het genealogische programma van Geneanet om je gegevens in te voeren en kun je sneller en gerichter zoeken.

Met alleen een account kun je wel een Gedcom importeren. Dat bestand blijft geheel je eigendom. Direct na het laden van een bestand krijg je een opgave van het aantal gevonden fouten. Met een Premium account krijg je ook de details van die fouten te zien. Het genealogische programma controleert de geografische gegevens op bekendheid van de plaatsnaam. Er is een keuzemenu met gestandaardiseerde plaatsnamen. Verwerking van een nieuwe plaatsnaam kan een week duren. Bij het bekijken van een geïmporteerd bestand verschijnt de mogelijkheid om de plaatsen op een landkaart te bekijken.
Met een Gedcom kun je nog niet de bijzondere relatievormen overbrengen, zoals die in sommige programma's zijn opgenomen. Volgens Wim heeft dit nog niet tot problemen geleid.
Je kunt je stamboom updaten, volledig vervangen, of een tweede bestand toevoegen. Dat toevoegen is wel letterlijk, dat zal dus leiden tot ontstaan van dubbelen en de noodzaak om die met de hand te verwijderen. De spreker zegt eerlijk, dat hij zelf in Aldfaer werkt en zijn bestand met een Gedcom op Geneanet plaatst. Een Gedcom-file mag niet groter zijn dan 10MB, dat geldt ook voor een zipfile.
Het programma biedt geavanceerde opties:
– indexatie (kost wel enkele dagen);
– berekening bloedverwantschap
– onderhoud; instellingen;
– verwijderen (alle inhoud wordt verwijderd)
– stamboom exporteren, of gedeelte, b.v. alleen voorouders of afstammelingen van een bronpersoon.
Mocht je ergens meer over willen weten, dan staat het forum open voor vragen.
Er wordt een logboek bijgehouden van het bezoek aan je stamboom.
Op je persoonlijke homepage kun je van alles kwijt, bijvoorbeeld een serie foto's.
Op het individuele fiche bepaal je de lay-out en inhoud van de persoonsinformatie op de overzichten. De privacy-instellingen kunnen worden aangepast voor het hele bestand, maar ook per persoon. Je kunt voor de presen­tatie kiezen uit weergave als kwartierstaat, of lijst, voor fiche en voor stamboom. Je kunt lijsten bekijken van ingevoerde plaats­namen, bonnen etc. Door op een naam op de lijst te klikken kom je bij diens persoons­blad. Nieuw in het programma is, dat je ook kunt werken vanuit de kwartierstaat.
Geneanet is bedoeld voor uitwisseling van gegevens. Alles wat je op Geneanet plaatst is voor iedereen te raadplegen.

Wim toont het uploaden van foto's en het plaatsen in de juiste categorie; vervolgens het koppelen aan een persoon. Dan moet je nog kiezen en aangeven welke foto op het fiche van een persoon komt. Je kunt ook foto's plaatsen in de grote verzameling van Geneanet, zodat iedereen ze kan zien en gebruiken. Dit geldt speciaal voor foto's van grafstenen, maar evenzeer voor ansichtkaarten en foto's van monumenten.

Een premiumlid kan zijn stamboom voor derden verbergen, maar dan wordt die niet geïndexeerd. Je kunt dan wel een familielid of belangstellende als gast toegang verlenen. Ook is het mogelijk een medebeheerder aan te wijzen. Je kunt meerdere accounts nemen en voor één een premiumlidmaat­schap en daar die andere accounts aan koppelen.
Zo zijn er drie toegangsniveaus:
– beheerder: mag alles zien + wijzigen
– gast: mag alles zien
– bezoeker: beperkt tot openbare gegevens.

Bij zoekopdrachten biedt het premiumlidmaatschap de nodige voordelen, zoals zoeken per regio en met wildcards. Ook zonder dat kun je veel vinden. Let op of het vinkje bij 'alleen zoeken in nieuwe gegevens' aan of uit staat. Zoek op verschillende spellingen en beperk eventueel het aantal hits door een minimumaantal op te geven voor het voorkomen van de betreffende naam in een bestand.

Er waren nog diverse vragen te beantwoorden. Om te beginnen het aantal landen. Welnu, dat is eigenlijk alleen beperkt door de voertaal van de gebruikers. Dat begon met Frans en Nederlands, maar daar zijn Duits en Engels bijgekomen. Geneanet is actief in 10 landen.
Het forum is toegankelijk voor alle gebruikers en met een account kun je ook vragen stellen. Onder 'genealogische discussies' kun je vragen of iemand een akte voor je wil transcriberen. Zoeken in de bibliotheek geeft resultaten met en zonder P. Met P wil zeggen: alleen voor premiumleden; zonder P: voor iedereen.
Er is geen schriftelijke handleiding voor Geneanet. Op het forum staan wel antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ).
Wie nog vragen heeft kan terecht bij de spreker: Wim Deckers.

>> Overzicht 2015

Di 08 sep 2015 – Weg met die zooi; genealogische collecties bewaren of niet?

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Duiker, Hoenderloseweg 10 7339GH UGCHELEN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: Hans van Felius


Programma:

Regelmatig vragen mensen zich af; ‘Wat moet er met de verzameling aantekeningen van vader of moeder, broer of zus?’. Nabestaanden blijven zitten met een verzameling aantekeningen, met of zonder ordening, die de neerslag is van het genealogisch overzicht van een overleden familielid. ’Weg met die zooi’ zal soms de conclusie zijn. Dat lijkt jammer van alle inspanningen, die aan de verzameling ten grondslag liggen.
Dan maar overdragen aan het CBG of de NGV? Dat is misschien een mogelijkheid. Welke haken en ogen daaraan kunnen zitten en wat men zelf kan doen om de genealogische nalatenschap te laten ‘overleven’ is het thema van deze lezing.
De spreker is werkzaam bij het Noord-Hollands Archief en als voorzitter van de werk­groep Collectiebeheer van de NGV betrokken bij het verwerven, ordenen en bewaren van de collecties in het Verenigingscentrum in Weesp.

Verslag

WEG MET DIE ZOOI
Verslag van de lezing door Hans van Felius (in Apeldoorn gegeven op 8 september 2015), zoals door Johan Kuijlman van de afdeling Kennemerland geschreven voor Gens Propria 75 van juni 2014.

Hans van Felius deelde met ons zijn overpeinzingen bij het verschijnsel genealogische collectie; bewaren of niet? Als voorzitter van de werkgroep collectiebeheer van het Verenigingscentrum in Weesp wordt hij regelmatig geconfronteerd met de vraag: "Willen jullie deze verzameling documenten opnemen in het Verenigingscentrum?"
Bij het beoefenen van de genealogie ontstaat al gauw een grote verzameling aantekeningen, documenten, foto's en fotokopieën die de basis vormen voor een genealogie of kwartierstaat. Voor degene die dit alles, vaak gedurende vele jaren heeft verzameld, heeft dit grote waarde en hij vindt het jammer dit zomaar weg te gooien. Toch komt er een moment waarop de hobby niet meer beoefend wordt, of dat de genealoog overlijdt. Geldt dan de uitspraak van drs. H.H.W. van Eijk: "Een genealoog is iemand die zijn hele leven besteedt aan het ijverig bijeengaren van aantekeningen over zijn verwanten, die na zijn dood door zijn erfgenamen vol opluchting in de kachel worden gegooid!"? Of wordt zo'n verzameling aan de NGV aangeboden in de verwachting, dat de verzameling dan in stand blijft?
Het Verenigingscentrum (VC) is echter geen archiefbewaarplaats. Het voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan een archief waar documenten tot in lengte van jaren in goede conditie kunnen worden bewaard. Denk daarbij aan het beheersen van luchtvochtigheid en temperatuur, brandveiligheid en opslag, c.q. verpakking van de archivalia. Maar het VC komt ook al ruimte tekort.
Het VC dient om er genealogische informatie te kunnen vinden die elders lastig of niet te krijgen is. Er zijn geordende collecties opgebouwd van boeken en tijdschriften (= de bibliotheek), van familiedrukwerk, bidprentjes en biografische documenten zoals trouwboekjes en diploma's. Nieuwe objecten kunnen pas in de collectie worden opgenomen, wanneer ze adequaat beschreven zijn (te denken valt aan een index van erin voorkomende namen, een korte inhoudsopgave en een aanduiding van de plaats waar ze in het VC worden opgeborgen).
Voordat een collectie, of onderdelen daarvan, raadpleegbaar is, moet dus:
– de collectie geordend en uitgezocht worden;
– de collectie zo verpakt worden, dat de onderdelen vanuit de stellingen (het depot) naar de studiezaal kunnen worden gebracht;
– de collectie opgenomen worden in het catalogussysteem van het VC.
Bij de aanbieding dient een collectie reeds goed geordend te zijn en voorzien van een inhoudsopgave. De eigendom gaat over aan de NGV. De NGV zal slechts die onderdelen behouden die in de collectie passen en daar een aanvulling op zijn. Het overige wordt vernietigd. Dat geldt ook voor boeken en tijdschriften. Zo worden jaargangen van tijdschriften, jaarboeken en andere boeken die al aanwezig zijn geweigerd, of vernietigd. ook over een collectie waarin alleen de collectioneur de weg wist, valt onherroepelijk het in de titel van de lezing genoemde oordeel.

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor, dat bestanden in digitale vorm worden aangeboden. Het voordeel hiervan is natuurlijk, dat een grote hoeveelheid gegevens slechts weinig plaats inneemt. Wanneer de gegevens zijn ingebracht met een genealogisch databaseprogramma, zijn ze in zekere mate geordend en doorzoekbaar. Maar de technologische ontwikkelingen gaan snel. Wie beschikt nog over apparatuur, waarmee 5 1/4 inch floppy's of 3 1/2 inch diskettes kunnen worden gelezen?
Als je gegevens digitaal aanlevert, zorg er dan wel voor, dat de gegevensdragers de de apparatuur in het VC kunnen worden gelezen en dat bestanden in Gedcom-format staan. Alleen dan kunnen anderen je genealogische collectie raadplegen.

Wanneer je wilt dat de resultaten van je onderzoek ook door anderen kunnen worden gelezen en eventueel gebruikt kunnen worden, schrijf (print) dan een verslag, zoals een genealogie of een kwartierstaat met index, en leg dat neer bij de NGV, het CBG en bij de archieven waar (een deel van) de gegevens vandaan komt. Vermeld daarin wel de bronnen van alle gegevens, zodat anderen die kunnen terugvinden. Geef anderen ook de kans je fouten te herstellen, of een andere interpretatie te geven.
Als je zelf gegevens van derden overneemt, probeer dan een inschatting te maken van de betrouwbaarheid. Neem niet klakkeloos aan, dat alles wat iemand noteerde juist is maar controleer dat gegeven. Een schrijffoutje is gauw gemaakt.
Dit geldt ook voor gedigitaliseerde gegevens op internet, zoals WieWasWie, ook al zijn die gecontroleerd. Wees ook op je hoede als je stukken uit het verleden raadpleegt. Vraag je af: wie schreef het op, wanneer, waar en waarom. Iedereen schrijft met een bepaald doel en slaat weleens feiten over die niet in zijn verhaal passen.
Als je de tekst in digitale vorm aanlevert, realiseer je dan, dat die (meestal) alleen leesbaar is met het gebruikte tekstverwerkingsprogramma. Over tien of twintig jaar wordt dat mogelijk totaal niet meer gebruikt. Een tekst op papier gaat langer mee.

Het verhaal van Hans van Felius was instructief en wees ons op de vergankelijkheid en futiliteit van onze inspanningen. Ik (Johan Kuijlman) sluit daarom af met de oude spreuk:
Wie schrijft, die blijft met de toevoeging: mits het nog gelezen kan worden.

Aanvulling uit de presentatie in Apeldoorn (redactie):
De NGV neemt weliswaar geen archieven over, maar een uitzondering kan worden gemaakt voor objecten die deel kunnen gaan uitmaken van de biografische documenta­tie­collectie, zoals: trouwboekjes, diploma's, oorkondes, geboortekaartjes, trouw- en overlijdenskaarten en bidprentjes.
Wat is geldige software? Dat zijn gangbare genealogieprogramma's. Tekstbestanden moeten worden geconverteerd naar een gangbare versie, bijvoorbeeld .txt.
Hans Stoter geeft de tip om videobestanden één keer per twee jaar heen en terug te spoelen op gewone snelheid. Daarmee blijft het beeld bewaard.
Wat te doen tegen zilvervisjes? Daar zijn lokdoosjes voor; in het archief worden die door een bedrijf regelmatig vervangen. In het archief is de bewaartemperatuur 16-18 graden bij een constante luchtvochtigheid.
Gevraagd hoe je een collectie moet bewaren antwoordt de spreker, dat je delen van je archief mogelijk kunt onderbrengen in een regionaal- of gemeentearchief, of bij het NIOD (oorlog), of het NIMH (militair). Mits die delen passen in de betreffende collectie.
Mario Prudon vraagt naar bewaarmogelijkheden van objecten uit een familiearchief. Hans van Felius noemt dat 'corporele archiefstukken' en kent die onder meer uit het archief van professor Zeeman. Dit betreft bijvoorbeeld (buitenlandse) onderscheidingen. Die passen soms in de collectie van het Kabinet van de Nederlandse Orden in Paleis­museum Het Loo.
De bewaarverplichting van stukken is geregeld in de Archiefwet. Daarin staat precies wat wel en wat niet bewaard moet worden en hoe lang. Dus ook wat weggegooid mag worden.
Frans Nelis merkt op, dat op 10 februari 2004 de dames Leny Kukler-van Gemert en Inge Raben-van der Meulen hun lezing 'Van schoenendoos tot familiearchief' voor onze afdeling hebben gehouden. Zijn verslag is te vinden op de webstek in afdelingsblad 2004-3. Het boekje over het onderwerp met meer tips over de wijze van bewaren is weliswaar gedateerd, maar nog zeer lezenswaardig. (Het is uitverkocht, maar we zullen het scannen en op de NGV-site plaatsen. Red.)

ZET UW SCHOENENDOOS ONLINE, www.hetbewarenwaard.nl
Een folder van Archief Eemland, door Hans Stoter aan de redactie aangeboden.

Heeft u op zolder ook een schoenendoos vol oude foto's, brieven of dagboeken? En vindt u het jammer dat niemand die ooit ziet of de verhalen die er bij horen kent? Er is nu een mogelijkheid om uw oude schoenendoos nieuw leven in te blazen op www.hetbewarenwaard.nl.
De werkwijze in 6 stappen:
1. Sorteren. Stof de schoenendoos goed af en bekijk de inhoud grondig. Bedenk wat interessant is om te delen met andere Amersfoorters of met familieleden. Bijvoorbeeld oude diploma's, dia's of foto's van uw vroegere school of krantenartikelen over (uw) sportprestaties.
2. Scannen. Maak scans van uw foto's en andere documenten. Heeft u zelf geen scanner, kom dan langs bij het Eemhuis. Daar zijn professionele werkplekken ingericht. Onze publieksarchivarissen helpen u graag.
3. Account aanmaken. Maak een gratis account op hetbewarenwaar.nl en upload uw foto's en documenten. Ieder document voorziet u van beknopte gegevens, zoals wie, wat, waar en wanneer. U kunt aangeven welke onderdelen bij elkaar horen en samen een herinnering vormen.
4. Vertel het verhaal. Voeg het verhaal achter de scans toe. Misschien heeft een familielid een bijzondere herinnering aan die ene foto? Door verhalen toe te voegen worden herinneringen bewaard voor de toekomst. en laat u inspireren door de verhalen van andere gebruikers.
5. Delen. Deel uw online schoenendoos met anderen. Via social media kunt u andere geïnteresseerden op de hoogte brengen van uw uploads en samen herinneringen delen. Zoo komt uw schoenendoos ook voor hen tot leven!
6. Naar het archief. Denkt u dat de inhoud van uw schoenendoos een toevoeging kan zijn voor de collectie van Archief Eemland? Neem dan contact op met een van onze publieksarchivarissen. Zij kunnen beoordelen of de inhoud van uw schoenendoos een plaatsje verdient in het depot. U krijgt dan een persoonlijke archiefdoos bij Eemland.

Een account aanmaken op hetbewarenwaard.nl is gratis. U krijgt dan de ruimte om 1 GB aan digitaal materiaal veilig op te slaan. Wilt u meer ruimte om bijvoorbeeld ook video en audio te bewaren? Een betaald account kunt u al afsluiten voor 14,95 euro per jaar.

Het bewaren waard is bedacht door Archief Eemland en samen met Picturae en Zicht Online gebouwd. De website start in Amersfoort en kan vervolgens uitgroeien tot een landelijk platform.

>> Overzicht 2015

Do 04 juni 2015 – Inloopavond voor al uw vragen genealogie en programma’s

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: DOK-Zuid, 1ste Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie afd. Apeldoorn i.s.m. NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: diverse experts op verschillende gebieden


Programma:

In een 1-op-1-gesprek met betreffende expert moet u antwoord krijgen op al uw vragen over genealogische programma's, websites en zoekmogelijkheden in archieven. Vragen over Aldfaer, ProGen, GensDataPro, MyHeritage, Geneanet, Genealogieonline, NGV-website en andere bronnen/programma's: u kunt het zo gek niet bedenken of er is wel iemand aanwezig die u verder op weg kan helpen!!
Doel is om zo goed mogelijk voorbereid op genealogische jacht te gaan tijdens uw komende vakantie of vrije tijd!
Dit is de laatste bijeenkomst van HCC!genealogie van dit seizoen.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2015

Di 28 apr 2015 – Excursie CODA Archief

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Vosselmanstraat 299, CODA 7311CL APELDOORN
Organisator: CODA en Afdeling Apeldoorn en omstreken


Programma:

De leden van de NGV zijn van harte welkom zijn voor een rondleiding bij CODA Archief.
Omdat per rondleiding een maximum van 12 personen geldt, zijn er twee gepland. De eerste rondleiding start om 13.30 uur, de tweede om 15.30 uur. De rondleiding duurt maximaal 1½ uur.
Na afloop van beide rondleidingen is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie of thee. Overige versnaperingen kunnen worden gekocht bij CODA Café.
Het gaat om een reguliere rondleiding waarbij verschillende Apeldoorns bronnen worden toegelicht (ook het kadaster komt hierbij aan bod), tevens zullen er enkele bijzondere archiefstukken worden getoond
Het kenniscentrum is geopend van 10:00 tot 17:30 uur, zodat u daar voor en na de rondleiding desgewenst onderzoek kunt doen, of tijdschriften op gebied van genealogie, heemkunde, geschiedenis, en cultuur kunt raadplegen.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan uiterlijk op de afdelingsledenvergadering van 14 april. Aanmelden kan ook uiterlijk 14 april met een e-mail aan de secretaris met vermelding 'Rondleiding 13:30' of 'Rondleiding 15:30'. Na 14 april krijgen de deelnemers bericht over de definitieve indeling op de rondleidingen.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2015

Di 14 apr 2015 – Afdelingsledenvergadering en vervolg thema 'Mijn meest aansprekende voorouder'

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: bestuur en leden


Programma:

Agenda
1. Vaststelling notulen afdelingsledenvergadering 11 november 2014 (zie afdelingsblad 2014-4 p. 9) en van het jaarverslag over 2014 (zie verderop in dit nummer).
2. Financiën: verslag penningmeester 2014 (zie verderop in dit nummer); verslag kascommissie. Leden: Loek Zentgraaff (1e lid; 2e keer), Adri Stuart (2e lid, 1e keer); Arthur van Gerstel plaatsvervangend lid; begroting 2014 (zie verderop in dit nummer).
3. Verslagen afdelingsafgevaardigde van Algemene Vergaderingen (zie verslagen op de NGV-website en afdelingsblad 2014-2/3 p. 29en 2014-4 p.4).
4a. Bestuursverkiezing: volgens het aftreedrooster is dit jaar aftredend het ld Carla Scholten-de Groot. Zij stelt zich herkiesbaar. In 2016 is de beurt aan de voorzitter en de penningmeester.
4b. Jan Limpers heeft al vaker heeft gezegd te willen terugtreden, zodra een opvolger is gevonden en ingewerkt. Hans Stoter nam 23 maart voor het eerst als gast deel aan de bestuursvergade­ring en is in principe bereid volgend jaar het stokje over te nemen.
5. Benoeming afdelingsafgevaardigde en plaatsvervanger (momenteel Frans Nelis en Henk Weltje); het bestuur stelt voor: Frans Nelis en Hans Stoter te benoemen.
6. Algemene Vergadering april 2015. Bij bespreking van de door het HB gezonden stukken op 23 maart waren er geen problemen met de jaarstukken noch met de voorstellen voor vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement. Het voorstel voor een nieuwe structuur van de contributie ziet er echter uiterst complex uit en begint met een basisbedrag voor de digitale nieuwsbrief. Uw bestuur wil graag met de leden overleggen over alternatieven.
Belangstellende leden kunnen de stukken van de AV opvragen bij de secretaris.
7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
8. Sluiting.

Het thema: 'meest aansprekende voorouder' bleek op de bijeenkomst in november meer bijdragen te hebben opgeleverd dan er op één avond aan bod konden komen. Er bleven twee bijdragen over voor april. Daarnaast zal er ruimte zijn voor nieuwe presentaties, dus uw bijdrage over een aansprekende voorouder is welkom. In het vorige nummer van dit blad heeft u diverse voorbeelden gezien. Maar u heeft de vrijheid om dit thema geheel naar eigen keus en smaak uitwerken.
Ons vorig jaar overleden lid Arend Maas heeft een aantal boeken en tijdschriften nage­laten die van waarde zijn voor genealogen. Met zijn weduwe, Nel Maas, is afgesproken, dat we een en ander van een prijs zullen voorzien en dan te koop aanbieden. Het zal geheel in de geest van Arend zijn, als we de opbrengst ten goede laten komen aan de afdeling. Enkele voorbeelden: Voorouders in beeld (Teleac/CBG); Geldersen gezocht; Drenten gezocht, jaargangen Genealogie (CBG) in naaldbanden en jaarboeken CBG. Enkele stuks zijn al verkocht aan cursisten; de rest wordt op 14 april aangeboden, tegelijk met oude jaargangen van de bladen van onze zusterafdelingen.


Verslag

VERSLAG VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING (ALV) 14 APRIL 2015
De voorzitter, Jan Limpers, opent de vergadering. Inclusief het bestuur zijn er 16 leden aanwezig; bericht van verhindering is ontvangen van Adri Stuart en Ed van Gent.
1. Vaststelling notulen afdelingsledenvergadering 11 november 2014 (zie afdelingsblad 2014-4 p. 9) en van het jaarverslag over 2014 (zie afd.blad 2015-1 p. 12 e.v.). Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris. Opgemerkt wordt, dat het aantal bezoekers van de activiteiten niet afneemt, ondanks enige afname van het aantal leden.
2. Financiën: verslag penningmeester 2014 (zie afd.blad 2015-1 p. 15 e.v.). De penningmeester stelt vast, dat we met de realisatie binnen de begroting zijn gebleven. Op een vraag van de heer Stoter over de aanwezigheid van een spaarrekening antwoordt Henk Weltje bevestigend. Die rekening maakt deel uit van de overeenkomst met ING Bank en kan worden gebruikt voor het parkeren van de opbrengst van de verkoop van aan de afdeling aangeboden boeken. Het verslag wordt met dank vastgesteld.
Verslag kascommissie. Loek Zentgraaff en John van der Kuip hebben de kas op 21 januari ten huize van de penningmeester gecontroleerd en perfect in orde bevonden. Zij overhandigen hun ondertekende verklaring en stellen de vergadering voor het bestuur te déchargeren en de financiële administratie goed te keuren. Dit voorstel wordt met applaus overgenomen. John van der Kuip is nu 3x lid geweest en wordt bedankt voor zijn inzet; voor 2016 worden benoemd als lid Loek Zentgraaff (3e keer) en Adri Stuart (1e keer) en als plaatsvervangend lid Wien Sielias (1e keer).
Begroting 2015 (zie afd.blad 2015-1 p. 15 e.v.): vergadering akkoord.
3. Verslagen afdelingsafgevaardigde van Algemene Vergaderingen (zie verslagen op de NGV-website en afdelingsblad 2014-2/3 p. 29 en 2014-4 p.4). Aangenomen voor kennisgeving.
4. Bestuursverkiezing: volgens het aftreedrooster is dit jaar aftredend het lid Carla Scholten-de Groot. Zij wordt herkozen. De voorzitter is in 2016 aan de beurt voor aftreden en hij stelt Hans Stoter voor als beoogd opvolger.
5. Benoeming afdelingsafgevaardigde en plaatsvervanger (momenteel Frans Nelis en Henk Weltje). Op voorstel van het bestuur worden: Frans Nelis en Hans Stoter benoemd.
6. Algemene Vergadering april 2015.
Het hoofdbestuur (HB) doet voorstellen voor wijziging van statuten en huishoudelijk reglement en voor de contributiestructuur. Daarbij zou het mogelijk worden een beperkt lidmaatschap aan te gaan en om tijdschriften digitaal te ontvangen. Een van de leden wijst op de wenselijkheid van solidariteit van de jonge leden met (oudere) digibeten: het blijft van belang papieren informatie te bieden en die vorm mag best deels bekostigd worden uit een basiscontributie. Een ander lid zou de digitale versie(s) graag gratis aanbieden naast de papieren versie. Na enige discussie stelt de voorzitter vast, dat er een grote verscheidenheid van ideeën is. Frans Nelis wijst op de bedoeling van het HB om gasten na enkele maanden te manen om lid te worden, maar belangstellenden zouden langer de digitale nieuwsbrief mogen ontvangen. Hans Stoter stelt voor om een gast na langdurige inactiviteit te schrappen. De afdelingsafgevaardigde krijgt een breed mandaat om in de AV naar bevind van zaken te handelen.
7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt
8. Sluiting.

Voor verslag themabijeenkomst zie Afdelingsblad 2015-2/3.

>> Overzicht 2015

Di 10 maart 2015 – Werken met Aldfaer

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: J.W. (Jan) Limpers


Programma:

Na vijf jaar is het wel weer eens tijd om aandacht te besteden aan het veel gebruikte programma Aldfaer. Onze voorzitter zal in zijn rol van Aldfaerdocent ingaan op de wijze van werken met Aldfaer en aandacht besteden aan de diverse uitvoermogelijkheden. Hij zal ook eventuele vragen beantwoorden.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2015

Do 05 maart 2015 – ALDFAER versie 6.0; wat méér biedt het nu?!

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van (inter-)nationale betekenis.
Plaats: DOK-Zuid, 1ste Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie afd. Apeldoorn
Spreker: Dhr. Carel Plantagie, van het Aldfaer Testteam


Programma:

In Januari 2015 is een gloednieuwe release van Aldfaer geintroduceerd: versie 6.0 Waarom versie 6, na versie 4.2? Nieuw zijn de mogelijkheden om je gegevens te vergelijken met 'My Heritage' en met 'Genealogieonline'.
Er zal uitgebreid worden stilgestaan wat dit voor de gebruikers van Aldfaer betekent.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2015

Di 10 feb 2015 – Het (groot-)burgerschap van Deventer

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: 7312PL, Woon-, zorg- en wijkcentrum St. Jurriën, P.C. Hooftlaan 97 7312PL DEVENTER
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: dr. C.M. (Clemens) Hogenstijn


Programma:

De inleider is ook lid van de NGV. Hij is stadshistoricus van Deventer en was verbonden aan Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek.
Na een inleiding over burgerrecht en -schap zal hij verhalen over groot- en kleinburgers. Daarna komt het verwerven en beëindigen van het burgerschap aan de orde. Vervolgens zal de spreker ons informeren over de actuele regelgeving inzake grootburgers, de tot­stand­koming daarvan in de negentiende eeuw en de conflicten die daarmee gepaard gingen.
Ten slotte bespreekt de inleider de burgerboeken en andere voor genealogen beschik­bare bronnen. Dan gaat het om de datum waarop het burgerschap werd verleend, de personalia van de nieuwe burger, diens beroep en plaats van herkomst. Soms vormen deze gegevens een mooie aanvulling op de traditionele bronnen in de kerkelijke administratie. Aan de hand van voorbeelden zal het belang van de burgerboeken voor genealogisch onderzoek worden behandeld.

Let op de plaats van deze bijeenkomst: Woon-, Zorg- en Wijkcentrum St. Jurriën, P.C. Hooftlaan 97, 7412 PL (in de wijk Zandweerd-Noord) Deventer.
Komt u met openbaar vervoer? Het wijkcentrum is bereikbaar met buslijn 3 vanaf het Deventer NS-station, halte St. Jurriën in de Joost van den Vondellaan.
Komt u met de auto uit de richting Zwolle – Wijhe – Olst, dan gaat u op de eerste rotonde in Deventer rechtsaf, de eerstvolgende straat linksaf (Brederodelaan) en aan het eind van de straat vindt u St. Jurriën.
Komt u uit de richting Apeldoorn – Twello, dan slaat u onderaan de Wilhelminabrug linksaf en bij de volgende verkeerslichten rechtsaf. U rijdt dan op de weg langs de IJssel. Deze weg twee kilometer volgen. Na de eerste hoge flat maar vóór de tweede hoge flat rechtsaf slaan (Hobbemastraat). Na 500 meter vindt u St. Jurriën aan uw rechterhand.
Komt u uit de richting Zutphen of vanaf de A1 Deventer binnen, dan volgt u eerst de borden richting centrum. Over de sluis slaat u bij de verkeerslichten linksaf, u komt dan op de weg langs de IJssel. Deze weg drie kilometer volgen. Na de eerste hoge flat maar vóór de tweede hoge flat rechtsaf slaan (Hobbemastraat). Na 500 meter vindt u St. Jurriën aan uw rechterhand.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van het wijkcentrum. De parkeer­plaatsen vlak voor de deur zijn voorbehouden aan de bewoners.
De zaal gaat open om 19:15 uur, aanvang lezing 19:30 uur, einde uiterlijk 22:00 uur.
Ook deze bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk.


Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2015-1.

>> Overzicht 2015

Do 05 feb 2015 – Genealogisch Spreekuur i.s.m. NGV afdeling Apeldoorn e.o. en HCC!genealogie afdeling Apeldoorn

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Vosselmanstraat 299, CODA-kenniscentrum 7311CL APELDOORN
Organisator: CODA-archief


Programma:

Op zoek naar uw voorouders? Weet u niet hoe te beginnen met stamboomonderzoek? Of bent u vastgelopen in uw zoektocht? Voor deze en andere genealogische vragen kunt u elke eerste donderdag van de maand tussen 14.00 – 15.00 uur terecht bij het gratis genealogisch spreekuur van CODA Archief in CODA Kenniscentrum.

Op donderdag 5 februari organiseert CODA Archief het genealogisch spreekuur in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Apeldoorn e.o. en HCC!genealogie afdeling Apeldoorn. Zij vertellen u graag meer over de software voor het beheren en bewerken van genealogische gegevens en over de mogelijkheden die internet biedt bij genealogisch onderzoek.


Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2015

Do 05 feb 2015 – Presentatie Erfgoed Gelderland

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: DOK-Zuid, 1ste Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie afd. Apeldoorn
Spreker: Mevr. H. Kosse van projectgroep mijnGelderland, Gelders Archief


Programma:

Presentatie over de coöperatie Erfgoed Gelderland en met name over de publieksproducten die de projectgroep mijnGelderland maakt/onderhoudt: de websites mijnGelderland.nl en CollectieGelderland.nl, het Mijn Gelderland Magazine. Ook wordt toelichting gegeven over het erfgoedfestival dat in de zomer van 2015 georganiseerd wordt: 'Gemaakt in Gelderland'.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2015

Di 13 jan 2015 – De Vereniging Veluwse Geslachten

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: 7329DR De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: Cees de Jong en Dick van de Heg


Programma:

De heer Van de Heg (secretaris van de VVG) zal het hebben over de historische ontwikkeling van de VVG, de reeks publikaties, de bibliotheek en het project 'digitalisering van de bibliotheek'. Ook gaat hij in op de zaken waar de VVG nu mee bezig is, zoals transcriberen en het geven van adviezen aan bezoekers van de wekelijkse informatiedag in de studiezaal van het gemeentehuis in Barneveld. De heer De Jong (voorzitter van de VVG) zal uitvoerig de nieuwe website van de VVG belichten, de mogelijkheden ervan tonen en iets vertellen over de plannen van de VVG voor de toekomst. Een van de sprekers zal ook aangeven waar je bij het maken van een familieboek zoal mee te maken krijgt en welke eisen daarbij aan de orde komen.

Verslag

Cees de Jong is voorzitter sinds 2010 en dat was vijf jaar na het eind van zijn loopbaan als militair. Hij vertelt eerst iets over het onststaan van zijn vereniging.
40 jaar geleden, in 1975, werd door de drie initiatiefnemers Anton Zeven, Tijs van den Brink en Evert de Jonge een Werkgroep Veluse Geslachten opgericht. Bijna 10 jaar later, op 15 januari 1985, zijn de statuten vastgesteld en ondertekend en is de Vereniging Veluwse Geslachten officieel opgericht. Zo viert Veluwse Geslachten in 2015 haar 40-jarig bestaan.
Het was de bedoeling van de oprichters om de (studie van de) genealogie van Veluwse geslachten te bevorderen door degenen met belangstelling voor deze geslachten met elkaar in contact te brengen. Dat is uitstekend gelukt. De oprichters hadden niet kunnen bevroeden, dat de Vereniging op enig moment uit 1000 leden zou bestaan. En nog steeds is het een stabiele, gezonde vereniging met meer dan 650 leden in binnen- en buitenland.

Zie ook het verslag in ons afdelingsblad APD 2015-1.
>> Overzicht 2015

Overzicht onderwerpen 2014 Overzicht
Do 04 dec 2014 – Genealogisch Spreekuur i.s.m. NGV afdeling Apeldoorn e.o. en HCC!genealogie afdeling Apeldoorn
Di 11 nov 2014 – Afdelingsledenvergadering en 'de meest aansprekende voorouder'
Do 06 nov 2014 – WIEWASWIE en wat kan je er allemaal mee
Di 14 okt 2014 – Publiceren op internet
Di 09 sep 2014 – WieWasWie
Vr 25 apr 2014 – Rondleiding Gelders Archief
Di 08 apr 2014 – Afdelingsledenvergadering en thema Huizen van voorouders
Di 11 maart 2014 – De sprekende familiegeschiedenis
Do 06 maart 2014 – Vastlopers, tips en Aldfaer
Di 11 feb 2014 – Altijd Prudon
Do 06 feb 2014 – Hoe sla je scans, foto’s en andere documenten op, zodat je ze ook snel weer terug kan vinden??
Di 14 jan 2014 – De vernieuwde website van de NGV en het Digitaliseringsproject
2017
2016
2015
2013
2012
2006-2011

>> Startpagina Apeldoorn e.o.

Do 04 dec 2014 – Genealogisch Spreekuur i.s.m. NGV afdeling Apeldoorn e.o. en HCC!genealogie afdeling Apeldoorn

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Vosselmanstraat 299, CODA-kenniscentrum 7311CL APELDOORN
Organisator: CODA-archief
Spreker: Jan Limpers en Jan Ham


Programma:

Op zoek naar uw voorouders? Weet u niet hoe te beginnen met stamboomonderzoek? Of bent u vastgelopen in uw zoektocht? Voor deze en andere genealogische vragen kunt u elke eerste donderdag van de maand tussen 14.00 – 15.00 uur terecht bij het gratis genealogisch spreekuur van CODA Archief in CODA Kenniscentrum.

Op donderdag 4 december organiseert CODA Archief het genealogisch spreekuur in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Apeldoorn e.o. en HCC!genealogie afdeling Apeldoorn.
Bij NGV afdeling Apeldoorn e.o. kunt u dan terecht voor vragen en advies over genealogische computerprogramma’s. Zij vertellen u graag meer over de software voor het beheren en bewerken van genealogische gegevens.
HCC!genealogie afdeling Apeldoorn informeert u over de mogelijkheden die internet biedt bij genealogisch onderzoek.


Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2014

Di 11 nov 2014 – Afdelingsledenvergadering en 'de meest aansprekende voorouder'

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.


Programma:

De agenda voor de ledenvergadering is de gebruikelijke:
1. Opening
2. Notulen van de voorjaarsledenvergadering van 8 april 2014 (zie afdelingsblad augustus)
3. Begroting voor 2015 (zie t.z.t. de afdelingswebstek)
4. De agenda van de Algemene Ledenvergadering in november (zie t.z.t. Webstek en nieuwsbrief)
5. Wat verder ter tafel komt
6. Sluiting
Voor de rondetafelbijeenkomst na de pauze heeft het bestuur gekozen voor het thema: 'meest aansprekende voorouder'. U kunt ook dit thema weer geheel naar eigen keus en smaak invullen. Er kunnen vele redenen zijn om een voorouder erg aansprekend te vinden. Hij of zij kan een bijzondere rol hebben vervuld in de familie, een reis gemaakt, veel of juist weinig kinderen gehad, iets gebouwd, een bedrijf opgericht, erg oud zijn geworden. Vul maar aan en doe een keuze.


Verslag

Een verslag van deze bijeenkomst in te vinden in ons afdelingsblad APD 2014-4.

>> Overzicht 2014

Do 06 nov 2014 – WIEWASWIE en wat kan je er allemaal mee

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: DOK-Zuid, 1ste Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie afd. Apeldoorn
Spreker: Frans Goedemondt


Programma:

Lezing a.d.h. van een ppt presentatie en demonstratie door een bezoek aan
www.wiewaswie.nl

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2014

Di 14 okt 2014 – Publiceren op internet

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: Frank Rijckaert


Programma:

Publiceren op internet, lezing door Frank Rijckaert, webmaster van de afdeling Achterhoek en Liemers.
Het heeft weinig zin om genealogisch onderzoek te doen zonder de verzamelde gegevens op de een of andere manier te publiceren.Dat kan al door het verspreiden van een paar handgeschreven of getypte velletjes papier. Interessanter is het om er een boek van te maken voor verspreiding in de familiekring, of zelfs via een boekwinkel. Maar publiceren op internet geeft de grootst mogelijke verspreiding. Je kunt daarbij kiezen uit een eigen website en een al bestaande genealogische website. In het laatste geval kun je soms de gegevens stuk voor stuk invoeren, maar het werkt sneller als je de al ingetikte gegevens met een Gedcombestand invoert.
Ook voor het publiceren op een eigen website zijn er meerdere mogelijkheden, van geheel handmatig uittikken tot he volledig laten genereren door een genealogisch programma.Al deze mogelijkheden zullen worden behandeld en gedemonstreerd. Ook het toevoegen van afbeeldingen komt aan bod.

Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2014-4.

>> Overzicht 2014

Di 09 sep 2014 – WieWasWie

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: Sytske Visscher


Programma:

WieWasWie, lezing door Sytske Visscher, werkzaam bij het CBG.
De overgang van Genlias naar WieWasWie is misschien niet zo soepel gegaan, maar wat WieWas Wie nu te bieden heeft is zeer de moete waard en meer dan Genlias ooit geboden heeft. Telkens komen nieuwe mogelijkheden en uitbreidingen van bestaande toepassingen beschikbaar. Zo kan al vaak worden doorgeklikt naar scans van aktes. De familie­adver­tenties van het CBG komen ook op WieWasWie. Wie zich beperkt tot zoeken van gegevens heeft geen idee van de extra mogelijkheden van WieWasWie, bijvoorbeeld om gevonden gegevens zonder veel omhaal te importeren in een genealogisch programma. WieWasWie kan ook hulp gebruiken bij het digitaliseren en indexeren in de vorm van samenwerking met 'Vele Handen'. De spreekster zal de de stand van zaken laten zien en iets vertellen over de plannen voor de komende tijd. Daarin is het integreren van de zoekmogelijkheden op de website van het Centraal Bureau voor Genealogie een ideaalbeeld.

Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2014-4.

>> Overzicht 2014

Vr 25 apr 2014 – Rondleiding Gelders Archief

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: 6827AT, Westervoortsedijk 67-D 6827AT ARNHEM
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.


Programma:

Vrijdag 25 april. De rondleiding begint om 10 uur en zal anderhalf uur duren inclusief kofie-/theepauze. We worden in groepen van (maximaal) 15 personen rondgeleid. Deelname kost 3 euro per persoon (ter plaatse te voldoen; de afdelingskas vult aan tot het bedrag dat het archief in rekening brengt). Voor deelnemers aan de rondleiding is parkeren gratis.
Aanmelden voor de rondleiding bij Carla Scholten, carla-scholten@hotmail.com met vermelding van telefoonummer, van eventuele belangstelling voor een middagprogramma en van de wijze waarop u naar Arnhem wilt reizen: zelfstandig, met iemand meerijden, met de bus of met de trein. Die gegevens hebben we nodig om tot een efficiente indeling te komen. U kunt inschrijven tot uiterlijk 11 april, of eerder als de grens van 30 bereikt wordt.

Rondleidingen worden alleen gegeven op dagen dat het archief voor andere bezoekers gesloten is. Daardoor is het niet mogelijk op de dag van de rondleiding nog even wat onderzoek te doen. Dat wil niet zeggen dat er in Arnhem verder niets te doen zou zijn. In september 2013 is namelijk in de binnenstad (Kortestraat 16) het multifunctionele gebouw Rozet in gebruik genomen. Daar zijn gevestigd: Bibliotheek Arnhem, Kunstbedrijf, Erfgoedcentrum, Volksuniversiteit, toArt en Momento (horecavoorziening). Het Erfgoedcentrum is in december gevormd door het samengaan van de Gelderland Bibliotheek en het Historisch Museum Arnhem.
'Het Erfgoedcentrum vertelt u het Verhaal van Arnhem en omgeving in een permanente presentatie met behulp van objecten en multimediale presentaties. Vanuit de actualiteit vertellen Arnhemmers verhalen over (hun) objecten die samen een beeld geven van Arnhem en omgeving, de bewoners, hun gebruiken en hun geschiedenis. Dit krijgt verdieping door een unieke collectie boeken, tijdschriften en kranten over Gelderland, waarin u zelf op zoek kunt gaan naar bronnenmateriaal en verdere informatie. Wij helpen u graag bij het vinden van antwoorden op uw vragen en bij uw onderzoek.
Het Arnhemse verhaal beleeft u vanaf het panoramaterras met een prachtig uitzicht over Arnhem, via de trappen van de Binnenstraat met de ruim 200 kaders als publieke etalage, tot in het Erfgoedcentrum op de -1 verdieping met aansluiting op de Historische Kelders.'
Bron: www.rozet.nl


Verslag

Als gevolg van een forse file op de Pleijroute lukte het een aantal deelnemers niet om op tijd aanwezig te zijn. Wie wel op tijd was had ruim de tijd om zich in te schrijven, een kopje koffie te drinken, de bijdrage van 3 euro te voldoen en het verkeer op de Pleijroute in de gaten te houden.
Om kwart over tien begon Michiel van der Ploeg, historicus, zijn inleiding over het Gelders Archief.

We konden vervolgens de ruime studiezaal bewonderen, waar ruim voldoende beeldschermen staan voor het zoeken in de gedigitaliseerde bestanden. Er zijn nog slechts enkele planken met boeken. Geen kasten meer met microfiches; die informatie is ook via de computerbeeld-schermen te bekijken. Daarnaast kunnen ook stukken via de computer worden aangevraagd om ter plaatse te worden geraadpleegd. Er is een zaaltje voor onderzoek in stukken die niet, of beperkt openbaar zijn en daarnaast een zaaltje voor onderzoek in (kleine) groepen waarbij overleg nodig is en wat in de grote zaal storend zou zijn voor andere onderzoekers.
In de multimediahoek van de entreehal werd ons een presentatie voorgeschoteld van de manier waarop het archief werkt.
 

Met onze groep van – inmiddels complaat – 15 man gaan we via sluizen en liften verder het gebouw in. Om te beginnen de werkruimte voor de medewerkers die de website bijhouden en reageren op ingekomen berichten via facebook, twitter en e-mail. Dan de echte archiefruimte met zijn speciale conditionering: lage temperatuur, vochtigheid en zuurstofgehalte. Dat is niet alleen voor de bewaaromstandigheden, maar ook ter preventie van brand. De archiefkasten worden geheel elektronisch gestuurd. Er ontbreken de handwielen, zoals we die in andere archieven tegenkwamen. Een verdieping hoger zien we het atelier voor het (p)repareren van archieven en archiefstukken. Als illustratie toont Michiel een kistje met een paar kilo nietjes en punaises, afkomstig van een archief dat moest worden geschikt gemaakt voor de juiste wijze van archiveren.

Bijzonder interessant waren de vier vitrines met voorbeelden van in dit archief bewaarde stukken. Topstuk is een koningsoorkonde uit 1076, op kalfsperkament, waarin koning Hendrik IV een schenking doet voor het herstel van de Pieterskerk in Utrecht, die door zijn schuld was afgebrand. Het geschonken (land)goed werd aangeduid als Bruoche (Broek) en is nu bekend als Biljoen te Velp. Het forse formaat, het vette monogram en het grote zegel maakten indertijd ook indruk op de mensen die niet konden lezen. Belangstellenden kunnen een transcriptie/vertaling van de tekst – door de rondleider aan mij toegestuurd – bij mij (secretaris) opvragen.
 
 
 
.
Het stuk is prachtig gecalligrafeerd en de letters zijn goed te ontcijferen. Zelfs een deel van het zegel heeft de tand des tijds doorstaan.
In de andere vitrines onder meer een gevangenisregister en wat recenter voorbeelden. Indrukwekkend zijn de stukken die in de tweede wereldoorlog door granaten zijn doorboord.
 
 

Voor de grote stukken is een ruimte met anders ingerichte archiefkasten. Daarin passen de grote mappen met tekeningen en platen. Als voorbeeld toont de rondeleider ons enkele kadastrale minuutplans. Stukken die te groot zijn voor de mappen worden bewaard op de rol. Voor charters is weer een andere wijze van bewaren. Die hangen in glasheldere kunststof hoezen.


We mochten rondneuzen in de ruimte voor bewerking en conservering van geluids- en beeldopnames. Hier staan afspeelapparaten voor alle soorten videobanden en filmformaten, voor cassettebandjes en andere geluidsdragers. Een dorado voor de technisch georiënteerde genealoog.
Terug in de grote hal konden nog wat vragen worden beantwoord. Tot besluit hebben we Michiel van der Ploeg bedankt voor de interessante rondleiding en hem een kennismakingspakket van de NGV-afdeling Apeldoorn e.o. aangeboden, aangevuld met de winkelwagenmunt van de NGV.

Zie ook het verslag in ons afdelingsblad APD 2014-2-3.

>> Overzicht 2014

Di 08 apr 2014 – Afdelingsledenvergadering en thema Huizen van voorouders

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: 7329DR De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: bestuur en leden


Programma:

Agenda (volgens tekst voor het afdelingsblad 2014-1 van eind maart)
1. Vaststelling notulen afdelingsledenvergadering 12 november 2013 (zie afdelingsblad 2013-4 p. 14) en van het jaarverslag over 2013 (zie verderop in dit nummer)
2. Financiën: verslag penningmeester 2013 (zie verderop in dit nummer); verslag kascommissie. Leden: John van der Kuip 2e keer, Arthur van Gerstel 1e keer, Adri Stuart plaatsvervangend lid; begroting 2014 (zie verderop in dit nummer).
3. Verslagen afdelingsafgevaardigde van Algemene Vergaderingen (Zie verslagen op de NGV-website en afdelingsblad 2013-4 p. 17).
4. Bestuursverkiezing: volgens het aftreedrooster zijn aftredend in 2014 de secretaris, F.C. Nelis en het lid M. Prudon (in 2015 het lid C. Scholten-de Groot).
Frans Nelis en Mario Prudon stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de heren Nelis en Prudon te herkiezen en -benoemen. Jan Limpers vraagt aandacht voor zijn vorig jaar gedane uitspraak, dat hij wil terugtreden, zodra een opvolger is gevonden en ingewerkt.
Benoeming afdelingsafgevaardigde en plaatsvervanger (momenteel Frans Nelis en Henk Weltje).
5. Algemene Vergadering april 2014 (zie te zijner tijd de Nieuwsbrief ).
6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
7. Sluiting.

Bijdragen van leden over: Huizen van voorouders
Een mooi onderdeel van de familiegeschiedenis: waar onze voorouders woonden. We vragen u een foto, of andere afbeelding van het huis, de boerderij, of het bedrijf te laten zien. Geef zo mogelijk ook de plaats op de kaart aan en vertel over eventueel aan het gebouw of de plaats verbonden geschiedenissen. Ook het verloop van uw zoektocht naar de plaats en de afbeelding kan de moeite waard zijn. Kies voor deze avond het oudste, het mooiste, of het voor de familie meest bijzondere huis. We zijn benieuwd wat u allemaal naar voren brengt; het mag van alles zijn, van plaggenhut tot paleis.

Boeken en tijdschriften: er is gelegenheid uw genealogische boeken en tijdschriften aan te bieden. Bijvoorbeeld jaarboeken van het CBG en oude jaargangen van Gens Nostra. Het secretariaat biedt de vorige jaargang van afdelingsbladen aan. Eén voorwaarde: als er geen belangstelling voor uw aanbod is, neemt u het zelf weer mee.


Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2014-1.

>> Overzicht 2014

Di 11 maart 2014 – De sprekende familiegeschiedenis

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: 7329DR De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: J.C. (Hans) Bauer


Programma:

De genealogische gegevens in de primaire bronnen DTB en BS over onze voorouders vormen de kapstok voor onze familiegeschiedenis. De genealogie levert slechts de structuur op, niet het geschiedenisverhaal. Gegevens uit de secundaire bronnen zoals het oud notariaat en het oud rechterlijk archief, de belastingkohieren, het bevolkingsregister, e.d. kunnen de kapstok al aardig aankleden. Maar er zijn ook de door mij zogenoemde tertiaire bronnen buiten de gebruikelijke archieven die de familie-geschiedenis zo tastbaar en levendig kunnen maken.
Ik laat enkele stamreeksen zien en de materiële sporen die voorouders hebben nagelaten. Hun fotoalbums uit de 19e eeuw en hun geschilderde of getekende portretten van vóór de fotografie waarmee zij een gezicht krijgen.
Foto’s of tekeningen van hun huizen en andere bezittingen. Plattegronden van de dorpen en steden waar zij hebben gewoond. Foto’s van hun huizen en boerderijen. Gevelstenen van hun huizen, grafzerken, oude tekeningen van hun kerken, meubels en sieraden, kleding, enz.
Ik toon de mogelijke aanpak om die sporen te zoeken. Tevens komen de bronnen voor lokale en regionale geschiedenis aan de orde waarmee voorouders in hun eigen tijd geplaatst kunnen worden en informatie bieden over wat zij beleefd hebben.
Dat allemaal om de familiegeschiedenis meer sprekend te maken en de voorouders meer tot leven te brengen. Ze zijn het waard!
In Apeldoorn zal ik mijn vondsten tonen over de geslachten ten Broeke en Westenberg uit Lochem en omgeving. En over Bauer in Den Haag, Straatsburg en Kolbsheim in de Elzas. Aldus de toelichting van de spreker.

Verslag

De spreker is al 39 jaar lid van de NGV. Hij begon met genealogie in 1974 op aandringen van zijn moeder en in samenwerking met zijn vader. Zijn voorouder Johan Georg Bauer bleek in 1763 uit Straatsburg naar Den Haag te zijn gekomen. Intrigerend was een miniatuurportret van – naar zeggen – overgrootmoeder Brack. Haar meisjesnaam was niet bekend. Uiteindelijk bleek zij de overgrootmoeder van zijn grootvader te zijn.

Het Apeldoornsche Bos (bron: Ver. Oud Apeldoorn)

De voordracht gaat over tertiaire bronnen en over materiële sporen die voorouders nagelaten hebben. De familie Bauer heeft ook relatie met Apeldoorn: de vader van Hans werkte in de jaren 1930-1934 als verpleger bij de inrichting Het Apeldoornsche Bosch. De stamreeks gaat van de vroegste voorouder Jörg Bauer (1570-1638) in Kolbsheim in de Elzas tot Johannes G. Bauer in Amsterdam (1903-1996), de vader van Hans. Hij vertelt zijn verhaal aan de hand van de vele illustraties zoals de foto van het woonhuis van zijn voorouder Jacob in Kolbsheim en van het gildewapen in het vakwerk op de hoek.

Hans toont een lijst van tertiaire bronnen en geeft daarbij aan hoe waardevol die kunnen zijn om de genealogie aan te kleden. Voor het onderzoek van de familie Brack (overgrootmoeder aan vaderskant) stuurde Hans een brief aan alle 20 personen van die naam in de telefoongidsen van Holland en Utrecht. Daarop reageerde Kunegonda Brack in Amsterdam die verwant bleek te zijn. Zij had een fotoalbum dat rond 1900 is gemaakt: voorbeeld van een materieel spoor. We krijgen daaruit een foto te zien van het woonhuis 'Voorzorg' te Reeuwijk dat tevens dienst deed als gemeentehuis en postkantoor. Dat huis bestaat nog en is rijksmonument. Na haar dood heeft hij dat album weten te redden. In haar bezit was het schilderij van de Breevaart in Reeuwijk van rond 1900 van de hand van het familielid Hendrik Marinus Savrij. Ook een fraai voorbeeld van een materieel spoor.

Verder projecteert Hans nog diverse beelden van huizen waar leden van de familie Brack hebben gewoond, zoals van notaris Willem Cornelisz Brack in Zwammerdam en diens vader en ambtgenoot Cornelis Claasz Brack in Gouda.
Na de pauze toont Hans het boekje Sibbekunde, dat door zijn grootvader in 1942 werd gemaakt, waarschijnlijk om aan te tonen dat er geen Joods bloed in de familie zat. Daarin allerlei waardevolle details over het leven van zijn voorouders.
Een resultaat van zijn onderzoek is de genealogie Ten Broeke, een geslacht dat aantoonbaar vanaf 1490 in Exel leefde, een plaats gelegen tussen Lochem en Laren. Reint van generatie XI leefde van 1715 tot 1782. In 1740 wordt zijn familienaam geschreven als Broekman wat het onderzoek nogal bemoeilijkte.
Spreker geeft een opsomming van tertiaire bronnen en benadrukt dat men geen voorouders in de burgerelite hoeft te hebben gehad om gegevens in tertiaire bronnen en materiële sporen van voorouders te kunnen vinden. Bijvoorbeeld over de boeren Ten Broeke in het logboek van de marke Exel. De boetes die zij betaald hebben maar ook de rollen die zij in de organisatie van de marke vervuld hebben. Ook de diverse belastingregisters kunnen veel informatie opleveren.
Hij toont de foto van de gevelsteen van de boerderij “Broekman” waarvoor de basis werd gelegd in de 15e eeuw. De boerderij is overigens in april 1945 verwoest door de geallieerden omdat de Duitsers er een weerstandsnest in hadden gevestigd. Daardoor is erg veel familiemateriaal verloren gegaan. De boerderij is in 1952 herbouwd. Via een familiereünie kwam er van andere familieleden toch weer van alles boven water waar de huidige bewoners van de boerderij erg blij mee waren, zoals het getekende portret anno 1800 van Berend Reintsz ten Broeke.

Via de zuster Eva van deze Berend is het geslacht Ten Broeke verwant aan het geslacht Westenberg. Dit komt door haar huwelijk met de burgemeester van Lochem, Rudolph Westenberg. Van dit geslacht is de genealogie te vinden in de boekjes van Neder­land's Patriciaat. Diverse Westenbergs waren burgemeester van Lochem en Hattem. Ook komen er nogal wat predikanten en een hoogleraar rechten in voor. Ten oosten van Denekamp, in Duitsland, ligt het gehucht Westenberg, de oorsprong van dit geslacht.

Na dit met veel beeldmateriaal ondersteunde verhaal over de sprekende familiegeschiedenis waren er nog enkele vragen.
– Heeft de dubbele naam Bulaeus Brack stand gehouden? Het antwoord is nee. Alleen Frederik Hendrik Brack bediende zich ervan. Bulaeus was de familienaam van een oom.
– Heeft u alles al in een genealogisch programma ingevoerd? Ook hier een ontkennend antwoord. Hans is nog bezig met invoeren in Aldfaer en de illustraties staan in Picasa.
– Hoeveel tijd besteedt u aan genealogisch werk? Eerst alleen in de vakanties, maar als post-actieve kon hij er vanaf 2004 dagelijks enkele uren mee aan de slag.
Als afsluiting bedankt voorzitter Jan Limpers Hans Bauer voor zijn boeiende lezing.

Zie ook het verslag in ons afdelingsblad APD 2014-2-3.

>> Overzicht 2014

Do 06 maart 2014 – Vastlopers, tips en Aldfaer

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: DokZuid, 1e Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC! genealogie afd. Apeldoorn
Spreker: Dhr Carel Plantagie


Programma:

Het programma voor donderdag 6 maart 2014 is als volgt:
vanaf 19.15u: Inloop; inrichten lokaal.;

vóór de pauze: gezamenlijk zoeken naar vastlopers; tips om verder te gaan; nieuwe vondsten op internet;

na de pauze: vragen over Aldfaer; tips bij het gebruik van dat programma; nieuwe uitvoeropties, door Carel Plantagie.
22.00u: sluiting


Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2014

Di 11 feb 2014 – Altijd Prudon

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: 7329DR De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: Mario Prudon


Programma:

In december 2012 bracht Mario Prudon in eigen beheer een omvangrijk boek uit met de genealogie en de geschiedenis van zijn familie. Zijn werk is gebaseerd op jarenlang diepgravend onderzoek in zowel binnenlandse als buitenlandse archieven.
Hij zal een en ander vertellen over zijn onderzoek en hoe zijn verzameldrift uiteindelijk heeft geleid tot een rijk geïllustreerd boekwerk van 560 pagina’s. Hij zal in detail ingaan op bepaalde vondsten, enkele verrassende wendingen in zijn speurtocht en hoe hij dankzij een in de middel­eeuwen gegeven aalmoes zijn genealogie kon opvoeren tot 1420.

Verslag

ALTIJD PRUDON!
Lezing door Mario Prudon; verslag Frans C. Nelis

De belangstelling voor genealogie was bij Mario al op jeugdige leeftijd latent aanwezig. Toen hij een jaar of 14 oud was vroeg hij aan zijn vader hoe zij aan hun familienaam waren gekomen, waar die vandaan kwam en wat die betekende. Volgens zijn vader was er ooit eens een Franse soldaat naar de noordelijke Nederlanden gekomen, die was hier aan een meisje blijven hangen en uit die relatie was de familie Prudon voortgekomen. Of de familienaam een betekenis had, was niet bekend.
Een jaar of tien later wilde Mario toch eens gaan uitzoeken of die veronderstelling op waarheid berustte. Zijn eerste actie was het schrijven van een brief aan zijn oma. In de telefoongids van Amsterdam, waar hij toen woonde stonden slechts enkele Prudons waardoor het idee bestond dat het een vrij exclusieve familie was. Mario, zijn vader en zijn grootvader waren geboren in Amsterdam. Maar zijn overgrootvader was geboren in Nijmegen. Dat leidde tot een eerste bezoek aan het toenmalige rijksarchief in Arnhem. De dienst­doende studie­zaal­ambtenaar hielp hem vriendelijk op weg. Om de gewenste stukken in te kunnen zien, moesten destijds aanvraagbriefjes worden ingevuld. Maar zo kreeg je wel de originele registers van geboorte, huwelijk en overlijden ter inzage. Toen daar ook de huwelijksbijlagen bijkwamen, was Mario helemaal aangestoken met de liefde voor de genealogie. Wat een prachtige documenten. Onmiddellijk ontstond het idee dat hij deze vondsten met anderen wilde delen. Hij wilde zijn bevindingen in een boek vastleggen en publiceren zodat ook anderen er van zouden kunnen genieten.

In de Tienjarentafels van Nijmegen vond hij meer Prudons dan uit één gezin afkomstig zouden kunnen zijn. Een blik in de telefoongids leerde, dat er in Nijmegen diverse kolommen nodig waren voor alle Prudons. Hij nam zich voor de familie precies te gaan uitwerken met gezinsreconstructies. Daarbij bleken alle Prudons familie van elkaar te zijn. Al snel besloot hij lid te worden van de NGV en hij kreeg lidmaatschapsnummer 7784, nu 107784. (Onze afdeling heeft maar 8 leden met een lager nummer. FCN) Daarnaast werd hij vriend van het CBG en ging cursussen volgen. Bij het CBG bestelde hij uiteindelijk meer dan 100 persoonskaarten en die verschaften hem rijke informatie. Op dagen dat er ook een bijeenkomst van de afdeling Nijmegen was, ging hij in die plaats naamgenoten opzoeken. Hij kreeg dikwijls veel familiedrukwerk mee, soms alleen om te kopiëren, vaak ook om te behouden. Als gemeenschappelijke voorvader hadden deze families Jacobus Ludovicus Prudon.

Terugwerkend in de tijd kwamen er verschillende schrijfwijzen van de familienaam aan het licht. Op zeker moment kwam de voornaam Christiaan opduiken, die nog niet eerder in de familie voorkwam. Dat was in een geboorteakte uit 1822. Er was een afspraak met een pastoor voor nodig om de doopinschrijving te vinden: ene Christiaan Pruidon was peter geweest. Om diens eigen doop te vinden heeft Mario het hele doopboek door­geworsteld en had pas beet bij de doop in 1793 van Christianus Pardon. Die kwam in het militieregister later voor als Prudon. Zijn militaire loopbaan was te volgen in militaire stamboeken en daarin stond ook zijn benoeming tot Ridder in de Militaire Willems Orde vermeld. Hij vertrok op 12 januari 1827 met Zr.Ms. Wassenaar naar de oost, maar op 14 januari was er een hevige storm en het schip strandde 16 januari bij Egmond. Gegevens hierover werden gevonden in het Algemeen Rijksarchief (nu het NA): rapporten van de kapitein en van het Ministerie van Marine. Bij die schipbreuk kwamen 23 man om. Op 26 april 1827 vertrok Christiaan opnieuw, nu met een groep van 243 man en ditmaal werd Indië wel bereikt. Het leger werd ingezet in de Java-oorlog en op 9 december 1828 over­eed Christiaan te Jogjakarta. Alleen over het leven van deze Christiaan zou Mario wel een flink boek kunnen schrijven. In de publicatie van de genealogie en familie­geschiedenis besteedt hij er slechts drie pagina's aan.

Van links naar rechts: Josephus Johannes Gerardus Prudon, zijn zoon Hendricus Christoffel Gerardus Hubertus Prudon, Berendina van der Maar en Antonius Josephus Prudon. Antonius en Berendina zijn de grootouders van Mario Prudon, Josephus is zijn overgrootvader.

Het rechterlijk archief van Nijmegen bood rijke informatie over allerlei overtredingen en vergrijpen van Prudons en de opgelegde straffen en boetes.
Jacobus Ludovicus Prudon is twee keer getrouwd geweest en had een groot gezin. Mario kon alle inschrijvingen van ondertrouw en huwelijk voor wet en kerk achterhalen. Jacobus bleek uit Groningen te komen en de andere Prudons die daar leefden stierven uit. De eerste die zich er had gevestigd was afkomstig uit Maastricht. Daar leefden slechts twee generaties. De eerste die zich daar vestigde werd ingeschreven als Preudhomme. En hij kwam uit Huy (spreek uit: Hoei. FCN). Huy ligt in Wallonië aan de Maas, 30 kilometer voorbij Luik, 60 kilometer bovenstrooms van Maastricht. Maar wel Franstalig.
Het onderzoek bracht Mario naar het archief van Huy, gevestigd in een oud minder­broeders­klooster in het centrum van de stad, een prachtig historisch gebouw, waarin ook het gemeentemuseum was gevestigd. Monsieur Tellier was destijds de archivaris. De naam Prudon zei hem niets, maar toen Mario zei dat het vroeger Preudhomme was, kreeg hij als reactie “Preudhomme? Och arme jongen, dan heb je veel te doen”. Monsieur Tellier vertelde dat de familie Preudhomme een aanzienlijke familie in Huy was geweest, dat er heel veel archief­materiaal over beschikbaar was, maar ook dat het zeer moeilijk was om de verwantschap tussen al die naamdragers Preudhomme aan te tonen. Dat beschouwde Mario als een uitdaging. Het bleek er inderdaad te wemelen van infor­matie over Preudhommes in de divers schrijfwijzen. Echter in oud schrift en in het Frans. Door alles te kopiëren kon het transcriberen en vertalen worden uitgesteld tot thuis, waar Mario ook nog samenvattingen van de aktes maakte en er een interpretatie aan toevoegde.

Voor bidprentjes is Mario onder andere gaan kijken in de grote collectie van de Achelse Kluis. Pater Dominicus de Jong, die hem hielp, gaf hem een kopie van een artikel over Preudhomme door F. Goole en P. Severijns. (Die hadden in de jaren 70 een rubriek over 'Limburgse families en hun wapen' in Het Belang van Limburg. FCN) In dat artikel werd verwezen naar een boek van Jacques de Hemricourt, ‘Miroir des nobles de la Hesbaye’, en dat boek bleek slechts te vinden in de Universiteitsbibliotheek van Leiden en in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Een reisje naar Amsterdam stelde Mario in staat het boek door te nemen. Helaas stonden er geen jaartallen in. Toen het jaren later in Den Haag op een veiling opdook, bleek dat een versie te zijn met jaartallen. Op de veilingdag kreeg Mario – als enige belangstellende – deze versie uit 1791 in handen.
Uiteindelijk kwam aan het licht dat dit prachtige boek over de familie Preudhomme niets bevat over de familie van onze spreker. Ook de familie Prud'homme van Reine, bekend van de boekjes ‘Wat vind ik …’, is niet verwant.
Gevraagd naar de achtergrond van de verhuizingen naar Groningen en Nijmegen vertelde Mario, dat die te maken hadden met verplaatsing van het legeronderdeel waar de betrokkene diende. De verplaatsingen vonden te voet plaats.

De oudst bekende mannelijke voorvader is Jehan Renart Proidhome, die omstreeks 1420 geboren zal zijn, zo blijkt uit secundaire bronnen. Wathieu de Horion maakte in 1470 zijn testament ten gunste van de inwoners van Huy. Hij stichtte een belangrijke liefdadigheidsinstelling. Catherine de Horion, een dochter van Wathieu trouwde met Pirart Proidhome en uit deze verbintenis kwamen de administrateurs van de stichting voort – en na vele generaties ook onze spreker. De administrateurs moesten hun verwantschap met de stichter bewijzen met een verwantschapskaart. De opzet van de stichting was, dat de armen zouden profiteren, maar de beherende families namen het er goed van en brachten veel van hun uitgaven ten laste van de stichting. In de jaren 1770-1780 werd veel geld binnen de familie verspreid in plaats van aan de armen doorgegeven.

Na een aantal jaren van onderzoeken en verzamelen kwam het inzicht, dat het tijd werd om aan een publicatie te denken. Daarbij zou een computer goede diensten kunnen bewijzen en daarom schafte Mario in 1983 zijn eerste computer aan: een Apple IIe. Die werd in 1998 vervangen door een Windows-computer. Toen GensDataPro beschikbaar kwam, ging hij daarop over. Met dat programma kun je bijna je hele boek voorbereiden, maar voor de opmaak van tabellen moet je een omweg bewandelen. Ook moet je een kunstgreep toepassen als je namen uit opmerkingen­velden in de index wil opnemen. Over de plaats van bronvermeldingen kan verschillend worden gedacht. Mario koos ervoor die direct na de betreffende tekst te plaatsen. Zo heeft GensDataPro hem geweldig geholpen bij het maken van zijn boek; ruw geschat 80 tot 90 procent van het werk.
Om de oplage te bepalen heeft Mario een folder gestuurd aan 230 adressen. Een deel kwam onbestelbaar retour en van de rest kwamen 50 bestellingen binnen voor het op 76,75 euro geprijsde boek van 560 pagina's. Van de oplage van 75 stuks zijn er nog slechts enkele beschikbaar.

Zie ook het verslag in ons afdelingsblad APD 2014-1.

>> Overzicht 2014

Do 06 feb 2014 – Hoe sla je scans, foto’s en andere documenten op, zodat je ze ook snel weer terug kan vinden??

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: DOK-Zuid 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie afd. Apeldoorn
Spreker: Dhr. Arie van Herk


Programma:

De spreker legt uit hoe hij al zijn genealogische documenten opslaat en simpel en snel toegankelijk maakt door de speciale benaming van elk stuk en door de speciale mappenstructuur. Hij gebruikt zelf het genealogieprogramma GensDataPro, maar dat is onafhankelijk van de opslagstructuur.
Zit u met een overvloed aan documenten bij uw genealogie, dan geeft deze lezing inzicht over hoe u de opslag daarvan zó kunt structureren, dat elk document ook weer snel is terug te vinden!

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2014

Di 14 jan 2014 – De vernieuwde website van de NGV en het Digitaliseringsproject

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: 7329DR De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: J.W.G. (Jan) Netelbeek


Programma:

Het in gebruik nemen van een nieuwe server heeft gevolgen voor de gebruikers van de website. Niet, dat alles ineens helemaal anders is, maar zo hier en daar is er best iets anders dan je gewend was. Zo moet je nu inloggen via Mijn NGV en kun je vervolgens meteen een interesse aanklikken. Maar er zijn ook nieuwe mogelijkheden. Als je niet gehoord hebt wat er te vinden is, zou je misschien niet eens gaan zoeken. Maar als iemand je een keer verteld heeft wat er te vinden is en hoe je moet zoeken, dan ligt er een wereld voor je open.
De nieuwe server was ook een belangrijke voorwaarde voor het indexeringsproject, omdat daarin zoveel gegevens worden verwerkt. De webmaster zal laten zien hoe dat proces in zijn werk gaat en hoe de leden hun steentje kunnen bijdragen.

Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2014-1.

>> Overzicht 2014

Overzicht onderwerpen 2013 Overzicht
Di 12 nov 2013 – Najaarsledenvergadering en bijdragen van leden.
Do 07 nov 2013 – MyHeritage: wat is dat? wat kan ik ermee? wat kost het?
Do 31 okt 2013 – Restaurator Marijn de Valk aan het woord over: Adopteer een boek
Di 08 okt 2013 – Tachtig jaar oorlog op de Veluwe; De Opstand vanuit Oost-Nederlands perspectief
Za 05 okt 2013 – PRO-GEN-gebruikersgroep contactdag en algemene vergadering
Do 03 okt 2013 – “Wat kunnen genealogische websites je bieden?”
Di 10 sep 2013 – Het streekarchief Epe-Hattem-Heerde
Do 05 sep 2013 – Genealogie-instuif HHC!genealogie
Di 09 apr 2013 – Afdelingsledenvergadering en Toevoegen van illustraties in Pro-Gen
Do 04 apr 2013 – Hoe start je met Aldfaer bij je genealogisch onderzoek.
Do 14 maart 2013 – De Vikingen
Di 12 maart 2013 – Lezing over ‘Huis Ter Horst’ in Loenen
Do 07 maart 2013 – Henk Weltje’s onderzoek en Vragenuurtje Aldfaer
Di 12 feb 2013 – Mappen en bestanden in het stamboomprogramma Aldfaer
Do 03 jan 2013 – Met HCC! genealogie afd. Apeldoorn 2013 in
2017
2016
2015
2014
2012
2006-2011

>> Startpagina Apeldoorn e.o.

Di 12 nov 2013 – Najaarsledenvergadering en bijdragen van leden.

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn en omstreken
Spreker: Bestuur en leden


Programma:

Agenda afdelingsledenvergadering (ALV)

1. Opening
2. Notulen van de afdelingsledenvergadering van 9 april 2013 (afd.blad 2013-2/3)
3. Begroting voor 2014 (zie afdelingswebsite)
4. de agenda van de Algemene Ledenvergadering (AV) in november (zie te zijner tijd de website en de Nieuwsbrief)
5. Wat verder ter tafel komt
6. Sluiting
Na de pauze geeft Henk Weltje tips voor het ordenen van mappen en bestanden. Vervolgens een rondetafelbijeenkomst met gelegenheid om vragen te stellen, tips door te geven en interessante ontdekkingen en ervaringen naar voren te brengen.


Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2013-4.

>> Overzicht 2013


h2>Do 07 nov 2013 – MyHeritage: wat is dat? wat kan ik ermee? wat kost het?

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van (inter-)nationale betekenis.
Plaats: 1ste Womenseweg 460 (DOK-Zuid) 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie afdeling Apeldoorn
Spreker: Hr. Denie Kasan, Countrymanager MyHeritage Nederland


Programma:

Countrymanager MyHeritage Nederland is verantwoordelijk voor alle technische en commerciele zaken rond MyHeritage. U kunt nu met al uw vragen en opmerkingen direct bij de juiste persoon terecht!

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2013

Do 31 okt 2013 – Restaurator Marijn de Valk aan het woord over: Adopteer een boek

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, Klooster 12 7411NH DEVENTER
Organisator: SAB Deventer
Spreker: Mevr. Marijn de Valk


Programma:

Het afgelopen jaar kon SAB, dankzij steun van Deventer particulieren en bedrijven, een aantal zeer bijzondere topstukken uit haar collectie laten restaureren. Dat gebeurde in het gerenommeerde atelier van Marijn de Valk (zie foto) in Middelburg. Vanavond komt de restaurator aan het woord.
Aan de hand van fotomateriaal en veel voorbeelden laat zij zien wat er allemaal komt kijken bij het restaureren van deze kostbare topstukken. De lezing is gratis en voor iedereen toegankelijk. Wel dient u zich van tevoren aan te melden via de rode Aanmelden-knop op de site.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2013

Di 08 okt 2013 – Tachtig jaar oorlog op de Veluwe; De Opstand vanuit Oost-Nederlands perspectief

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn en omstreken
Spreker: E. (Evert) de Jonge


Programma:

Op de lagere school was De 80-jarige Oorlog, tegenwoordig De Opstand genoemd, een belangrijk onderwerp van het vak Vaderlandse Geschiedenis, zoals dat toen heette. Wie herinnert zich niet het begin van die oorlog met het Smeekschrift der edelen (1566), de Beeldenstorm (1566), Alva, Heiligerlee (1568), Den Briel (1571), De wraaktocht van Don Frederik, Leiden en haar ontzet en de Victorie, beginnend bij Alkmaar. Kort daarna werd de Unie van Utrecht en in het verlengde de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een feit en was de oorlog voor Holland voorbij…. Dus duurde de oorlog wel werkelijk 80 jaar? Immers nadat Amsterdam in 1578 ‘bevrijd’ werd hebben ze daar geen Spanjaard meer gezien. Sterker, de handelssteden in het westen van Nederland zouden op grote schaal handel gaan drijven met de ‘vijand’.
Geheel anders was de situatie in het overige deel van de kersverse Republiek. Nadat in 1581 stadhouder Rennenberg overliep naar de Spaanse zijde zouden vooral Gelderland en Overijssel het zwaar te verduren krijgen. Er waren perioden dat op sommige plekken niemand woonde; plunderende soldaten, doortrekkende legers en wisselende bezettingsmachten zorgden voor onveiligheid en angst, met als gevolg paniek en vluchtende inwoners. Deze situatie keerde pas, nadat Den Bosch (1629) door Frederik Hendrik werd ingenomen. Toch zou het gevoel van onveiligheid nog eenmaal terugkeren in de periode 1635/36 door de inname van fort Schenkenschans. Pas nadat de Vrede van Munster in zicht kwam, was de bedreiging voorbij, zodat in 1648 in Oost-Nederland volmondig kon worden gezegd: ‘Geen blijder maar in 80 jaar’.

Verslag

TACHTIG JAAR OORLOG OP DE VELUWE
Verslag van de lezing van 8 oktober 2013 door E. (Evert) de Jonge
Frans C. Nelis

Historici spreken tegenwoordig niet meer van de 80-jarige oorlog, maar van De Opstand, aldus De Jonge. Op school hebben we geleerd dat het een godsdienstoorlog was van de boze rooms-katholieke Filips tegen de calvinisten. Het ging echter hoofdzakelijk om privileges: Filips wilde die drastisch beperken en dat viel zo slecht in de lage landen bij de zee, dat hij als heerser werd afgezworen. In de hierop volgende periode van oorlog was er in Holland een economische opbloei door onder andere de wapenindustrie. Prins Maurits speelde het klaar om het beste leger van Europa te vormen. Daarmee won hij in 1600 de slag bij Nieuwpoort. De vloot was zo sterk, dat de Tweede Spaanse Armada (1639) het onderspit moest delven.

Terug naar het begin. Het hertogdom Bourgondië kreeg begin 15e eeuw Nevers en Vlaanderen erbij. De hertog van Kleef, Adolf, was getrouwd met Anna van Bourgondië. Arnold van Egmond, hertog van Gelre, kwam door zijn huwelijk in 1423 met dochter Catharina van de hertog van Kleef ook in de Bourgondische familie. Zijn vrouw was namelijk een nicht van Filips de Goede.
Zoon Arnold van Egmond verpandde zijn hertogdom aan Karel de Stoute, ofschoon dat niet mocht. Dit leidde tot verzet in Gelre tegen de onterechte machthebbers: de Bourgondische hertogen. Karel van Egmond volgde zijn vader Arnold op als hertog van Gelre en zette de strijd voor de onafhankelijkheid van Gelre voort. Zijn krijgsoverste was Maarten van Rossum. Na de dood van Karel in 1538 erft Willem V van Gulik, Kleef en Berg het hertogdom. In 1543 echter komt er een eind aan de Gelderse onafhankelijkheid met het Tractaat van Venlo. Gelre komt dan aan Habsburg en sluit zich aan bij de 17 Verenigde Nederlanden. Holland was al meer dan honderd jaar gewend aan de Habsburgse regels, maar de Geldersen niet. Die accepteerden bijvoorbeeld een belastingverhoging niet.
De periode 1543-1568 wordt door de spreker gezien als een interbellum: in die jaren had Gelre even geen ruzie met de Habsburgers.

Landsheer Karel V sprak nog Vlaams en resideerde onder meer in Gent en Brussel, tot hij in 1519 naar Spanje vertrok en Margaretha van Oostenrijk als landvoogdes benoemde. Zijn zoon en – vanaf 1555 – opvolger Filips sprak alleen Spaans en verbleef vanaf 1559 in Madrid. Zijn halfzuster Margaretha van Parma achterlatend als landvoogdes.
Maar waar ging het in de Opstand eigenlijk om: Geloof, of Vrijheid? Vooral om vrijheid. Daar was ook het Smeekschrift der Edelen op gericht. We weten allen hoe dat in 1568 fataal werd voor de graven van Egmont en Horne en dat Willem van Oranje een veilig heenkomen wist te vinden.
De bevolking in de Nederlanden was in geloofszaken gematigd en wees bijvoorbeeld de doodstraf en de brandstapel af als middelen in de geloofsstrijd. De beeldenstorm moet ook meer worden gezien als een uiting van verzet, dan als een godsdienstige actie.
In 1578 werd Amsterdam als laatste westelijke stad bevrijd. In 1578 nog werd de Unie van Utrecht gesloten op initiatief van stadhouder Jan van Nassau van Gelderland. Een jaar later volgde de Unie van Atrecht voor de zuidelijke gewesten.
Onder het stadhouderschap van Jan van Nassau, een fervent protestant, begon in Gelderland een periode van radicalisering onder predikant Fontanus. De volgende stadhouder, Rennenberg, liep in 1581 over naar Spaanse zijde. Staatse troepen lagen op en rond de Veluwe en de Spaanse in Deventer en Zutphen. In de jaren 1581-1593 waren er daardoor plunderingen op de Veluwe met als gevolg dat de bevolking zijn toevlucht zocht in de steden, of juist diep in de bossen. In 1591 zag Maurits kans Deventer en Zutphen in te nemen. Daarmee keerde echter de rust op de Veluwe nog niet terug, want daar hadden wolven de verlaten (woon)plaatsen ingenomen. De wolvenplaag duurde tot 1610. Er waren wel 20 roedels en in totaal zo'n 200 wolven. Het provinciebestuur stelde een premie op dode wolven.
De Veluwe was een doorgangsgebied voor troepen en de bevolking was daar herendiensten voor verschuldigd. Vanaf 1591 was er wel een economische opbloei. We zien dan de opkomst van papier- en tabaksindustrie en van bierbrouwerijen. Dank zij de door Maurits opgelegde discipline werd er minder geplunderd.

Na de komst in 1606 van Spinola, een goed veldheer, drongen de Spaanse troepen op. Dat leidde tot het inrichten van een IJssellinie aan de Veluwse kant. Die was nog niet af, toen in 1609 het Bestand kwam. Wat al was aangelegd verviel snel door plundering. De bevolking kon de materialen maar al te goed gebruiken voor de wederopbouw.

De spreker vermeldt de slag in 1620 bij de Witte Berg (Bjela Hora) in het huidige Tsjechië. Veldheer Tilly van de rooms-katholieke Duitse keizer Ferdinand II overwon het leger van de protestantse Winterkoning, Frederik V van de Palts, die kort tevoren door de Bohemers als hun vorst was ingehaald. Frederik V werd verbannen en kreeg asiel bij zijn oom Maurits. Zo kon hij met zijn hofhouding zijn intrek nemen in een paleis in Den Haag aan de Kneuterdijk. Wellicht was het op een van de vele daar georganiseerde feesten dat Frederik Hendrik hofdame Amalia van Solms van de Winterkoningin ontmoette. Na het overlijden van Maurits zijn Frederik Hendrik en zijn Amalia getrouwd.

In 1621 eindigde het Bestand. Jacob Mom, (katholiek) ambtman van de Betuwe werd als verrader in Den Haag onthoofd. Veluwse ambtsjonkers pleitten voor vermindering van belasting. Door deze zaken was er al direct in 1621 weer onrust. Er kwam een nieuwe conflict-periode en men moest schansen gaan bouwen en een nieuwe IJssellinie. Voor de bouw daarvan werd hout gebruikt in plaats van steen. Bij Maurits was de vechtlust verdwenen; Spinola zat nog in Oldenzaal. De Republiek dreigde omsingeld te worden. In 1624 zagen de Spanjaarden kans de rivieren over te steken en de Zuid-Veluwe te bezetten. Ze namen Rhenen en Ede in. Zo kwamen de Staten-generaal er achter, dat de IJssellinie niet had gewerkt. Gevolg was, dat er voortaan constant wacht moest worden gelopen langs die linie. Door de bezetting van de Zuid-Veluwe moesten de eigen troepen dwars over de Veluwe. Met levering van brood en bier kon men daar toch nog iets aan verdienen.
Na het overlijden van Maurits in april 1625 kwam er een frisse Frederik Hendrik aan het hoofd van de Staatse troepen. Hij kon de val van Breda niet meer voorkomen, maar slaagde er later in Oldenzaal 1626), Groenlo (1627) en ''s-Hertogenbosch (1629) in te nemen. Graaf Hendrik van den Berg kwam van de laatste genoemde stad met twee legers de Veluwe op en daarop volgde een periode van afpersing en brandschatting. Alleen de steden, zoals Arnhem en Hattem, hielden stand. De bevolking vluchtte tot in Utrecht.
Otto van Gendt heeft de zaak gered. Die hoorde over de zwakke verdediging van Wezel, waar Spaanse voorraden lagen. Hij belegerde en bestormde die stad en nam die in. Daarmee waren de Spanjaarden hun voorraden kwijt, zodat zij genoodzaakt waren de Veluwe weer te verlaten.
Na 1629 was de Veluwe verwoest. Men kreeg vrijstelling van belastingen. Er werden betere wegen aangelegd en de IJssel werd weer bewaakt. Ditmaal goed genoeg om een nieuwe oversteek van de Spanjaarden bij Fortmond (nabij Olst) te voorkomen. Het verlies van Schenkenschans (1635) betekende groot gevaar voor een snelle opmars van de Spaanse troepen. Met een snelle tegenaanval wist Frederik Hendrik dit gevaar te bezweren.
Na vijf jaren van overleg en onderhandelingen werd de Vrede van Munster gesloten. Dat was het begin van de zelfstandige Republiek der (7) Verenigde Nederlanden, los van het Heilige Rijk der Duitse Natie.

Uiteindelijk is er in Gelre bijna 200 jaar verzet geweest tegen Bourgondië/Habsburg. Na 1648 kwam nog een oorlog met de bisschop van Munster in 1665/'66 met Borculo als inzet en de oorlog 1672-1674 die begon met een aanval door legers van Frankrijk, Keulen en Munster. Die boekten een snelle overwinning op Gelderland, Overijssel, Utrecht en Drenthe, waarna Lodewijk XIV zich twee jaar lang bediende van de titels hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Gelderland werd eind 1674 bevrijd. Willem III werd wel weer stadhouder, maar weigerde de hem aangeboden hertogshoed.
In het westen was het al met de oorlog gedaan in 1578, bijna een eeuw eerder, waarna daar een aanloop naar de gouden eeuw kon worden genomen.

Voor de genealogen is van belang, dat de DTB in het westen in de loop van de 16e eeuw beginnen. Er was veel migratie, moord en doodslag, plunderingen, branden. Niet verwonderlijk dus, dat er ook boeken verloren zijn gegaan; eerder dat er nog zoveel over zijn. De heer De Jonge is nu als onderzoeker bezig met het uitzoeken van stukken in het archief van Hattem. Hij komt daarbij hiaten tegen. Zo was in de periode 1581-1591 geen zonder rechtspraak. Dat werd in de erop volgende periode goedgemaakt.

Op een vraag van Henk Weltje over mogelijke wisselwerking met de 30-jarige oorlog antwoordt De Jonge, dat die oorlog woedde in een brede strook van Basel/Freiburg naar Rostock aan de Oostzee. In die jaren was er veel migratie, o.a. Uit de Pfalz, naar de Republiek.
Over de Slag bij Venlo in 1543: Karel V trok toen op naar Venlo en om die dreiging af te wenden heeft Willem van Gulik Karel zijn zin gegeven.
Over doopsgezinden: die groepering werd zelfs door de protestanten vervolgd. Bastaardzoon Karel van Karel van Egmond had de macht in Groningen en die was tolerant tegenover doopsgezinden.
Over schuld voor slavernij: De Jonge had in 1621 2000 voorouders; geen van hen had aandelen in de WIC, of was bemanningslid van een van hun schepen. Hij voelt zich daarom niet schuldig aan de slavernij. Hij poneert de stelling dat dit voor vrijwel allen van toepassing is wier voorouders uit het noorden, oosten of zuiden van het land komen.
Over bronnen: De Jonge neemt alle boeken van het oud rechterlijk archief van de Veluwe door van 1418 tot 1650. Niet meer en niet minder dan de Veluwe.

Met een woord van dank van de voorzitter en een warm applaus werd de heer De Jonge bedankt voor zijn boeiende lezing.

Meer lezen en bekijken:
In Historisch Nieuwsblad (www.historischnieuwsblad.nl) van september 2013 staat een artikel over De Opstand van de hand van Annemarie Laven. Het artikel is ruim geïllustreerd en biedt links naar een nieuwe app van het blad. Na het downloaden van die app op een iPad kan je bij de illustraties van het blad uitgebreide extra informatie oproepen. Overigens biedt de website bij /opstand ook meer informatie.

Zie ook het verslag in ons afdelingsblad APD 2013-4.

>> Overzicht 2013

Za 05 okt 2013 – PRO-GEN-gebruikersgroep contactdag en algemene vergadering

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Oranjelaan 10 NIJKERK
Organisator: PRO-GEN-gebruikersgroep


Programma:

Aanvang 11.30 uur, zaal open 10.30 uur

Agenda Algemene Vergadering:

Opening:
– Vaststellen agenda
– Mededelingen
– Ingekomen stukken
Notulen 6 april 2013 (te downloaden van deze website)
Financiën
– Begroting 2014 (verkrijgbaar in de vergaderzaal)
Jaarplan 2014
Vaststellen vergaderdatums ALV 2014
Jubileum zomermarkt 2014
– Stand van zaken
Bestuur
– Aanvulling
– Verkiezing
Website
-Stand van zaken
Rondvraag
Vriendelijk verzoek om vragen van te voren aan secretaris bekend te maken via e-mail of voor aanvang vergadering in de zaal .
Sluiting vergadering

Lunch ongeveer om 12.30 uur. Leden die de ochtend- en middagzitting bijwonen kunnen een gratis lunch reserveren .
Dit moet U voor 28 september 2013 opgeven bij de secretaris.

Aanvang van het middagprogramma ongeveer 13.30 uur.

Rob Fransen zal een presentatie verzorgen met als onderwerpen;
– Mogelijkheden van uitvoer van PRO-GEN
– Over naar een nieuwe computer (laptop). Hoe te handelen.


Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2013

Do 03 okt 2013 – “Wat kunnen genealogische websites je bieden?”

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: DOK-Zuid, 1ste Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie afdeling Apeldoorn
Spreker: Frans Goedemondt


Programma:

– verschil genealogische software en databestanden;
– verschillende databestanden-sites en hun toegevoegde waarde;
– prijs/kwaliteit waarde-oordeel.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2013

Di 10 sep 2013 – Het streekarchief Epe-Hattem-Heerde

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn en omstreken
Spreker: G. (Gerrit) Kouwenhoven, archivaris


Programma:

[Voorlopige toelichting]
Over de organisatie van het archief, de vestigingen en de collecties. Wat is er in de studiezalen te vinden en wat op de website. Bijzondere stukken en onderdelen van de collectie.

Verslag

Streekarchief Epe, Hattem en Heerde www.streekarchiefepe.nl
Verslag van de lezing op 10 september 2013 door de heer G. (Gerrit) Kouwenhoven. Door Carla Scholten.

De heer Kouwenhoven, archivaris van de gemeenten Epe, Hattem en Heerde, legde uit wat een archief nu eigenlijk is en dat iedereen een archief heeft in de vorm van documenten zoals paspoort, brieven, aanslagen van de belasting, poëziealbum; alles aan jezelf gericht, of met betrekking op je persoon. Al het andere dat je aan knipsels en andere stukken hebt valt onder bibliotheek.
Gemeentelijke stukken worden na 20 jaar openbaar en dan komen ze in het archief terecht. Met het woord archief wordt zowel het gebouw als de instantie aangegeven.

Het streekarchief Epe,Hattem en Heerde zit nu in een nieuw gebouw in Epe naast het gemeentehuis , aan het Martinusplein 16 en is van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 16 uur geopend; het is op internet te vinden via www.streekarchiefepe.nl
Het archief omvat de plaatsen Epe, Hattem en Heerde en de dorpen Wapenveld, Vorchten Veessen, Oene, Emst en Vaassen. Tot 1818 vielen hieronder ook nog Wezep, Hattemerbroek en Mulligen. Deze plaatsen vallen nu onder het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe vallen met vestigingen in Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Website: www.streekarchivariaat.nl.
Het oudste archiefstuk is uit 1176. In dit stuk krijgen de kerken van Heerde, Vorchten en Hattem zelfstandigheid ten opzichte van Epe. Vaassen en Oene blijven onder Epe vallen.

Behalve voor stamboomonderzoek kan men in het archief ook voor het opzoeken van de historie van huizen, notariële akten en protocollen van bezwaren. Op de website zijn de overlijdensoorzaken uit Heerde van 1877 tot 1955 te vinden.
Als tip gaf de heer Kouwenhoven nog mee dat je verschillende zoekmethodes hebt voor hun site: zoeken op woord, systematisch (via navigeren), hoe vind je er je weg of bladerend.

De voorzitter bedankte de heer Kouwenhoven hartelijk voor zijn duidelijke presentatie.

Zie ook het verslag in ons afdelingsblad APD 2013-4.

>> Overzicht 2013

Do 05 sep 2013 – Genealogie-instuif HHC!genealogie

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Dok-Zuid, 1e Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie afdeling Apeldoorn


Programma:

vanaf 19.30 uur: Inloop; inrichten lokaal.
20.00 uur: Kennismakingsronde langs de aanwezigen: wie ben je; waar zoek je naar; wat zijn je huidige struikelblokken??? Hoe kan HCC!genealogie je daarbij helpen?? Wat verwacht je nog van het komende seizoen?
22.00 uur: sluiting

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2013

Di 09 apr 2013 – Voorjaarsledenvergadering en Illustraties toevoegen in Pro-Gen

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn e.o.
Spreker: Henk Weltje


Programma:

Na de afdelingsvergadering (agenda wordt later toegevoegd) is er een rondetafelbijeenkomst met als hoofdonderwerp het toevoegen van illustraties (foto's en aktes) in Pro-Gen.

Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2013-2-3.

>> Overzicht 2013

Do 04 apr 2013 – Hoe start je met Aldfaer bij je genealogisch onderzoek.

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: DokZuid, 1e Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie Apeldoorn
Spreker: Jan Limpers


Programma:

Het programma voor donderdag 4 april 2013:
• vanaf 19.30u: Inloop; kennismaking; inrichten lokaal.
• 20.00u: (1) Lezing door de heer Jan Limpers, voorzitter van de NGV afd. Apeldoorn, over: Hoe start je met Aldfaer bij je genealogisch onderzoek?
• (2) Wat kan je met internet bij de opzet van je stamboom? (Frans Goedemondt)
• 22.00u: sluiting

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2013

Do 14 maart 2013 – De Vikingen

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Concordia, Engelenburglaan 1 6971BT BRUMMEN
Organisator: Oudheidkundige Vereniging De Marke
Spreker: Mevr. Swenne van Roosmalen


Programma:

Drs Swenne van Roosmalen studeerde middeleeuwse geschiedenis in Utrecht, Cambridge en Rome. In 1997 verbleef zij enkele maanden voor onderzoek in Stockholm, waar haar belangstelling voor de Vikingen en candinavische kunst begon. Momenteel doceert zij geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Hogeschool van Utrecht. Daarnaast is zij als museumdocent verbonden aan museum Catharijneconvent in Utrecht en begeleidt zij reizen naar gotische kathedralen in Noord-Frankrijk. Bij de HOVO en diverse culturele instellingen geeft zij lezingen over (kunst)historische onderwerpen.
Volgens de middeleeuwse christelijke geschiedschrijving waren de Vikingen barbaarse plunderaars en brandstichters die regelmatig West-Europa teisterden. Zij hadden het vooral gemunt op kerken en kloosters, waar zij kostbaar liturgisch vaatwerk buit maakten. Volgens de kronieken – meestal opgetekend door geestelijken – zouden de Vikingen ook in onze streken hebben huisgehouden. Het is opmerkelijk dat er weinig archeologisch bewijs gevonden is voor de Vikingovervallen in het stroomgebied van Rijn en Maas.
De belangrijkste Nederlands bodemvondsten met betrekking tot de Vikingen zijn gedaan in Wieringen en Zutphen. In de bouwput van het nieuwe stadhuis van Zutphen werden enkele menselijke skeletten, brandsporen, een verwoest huis en sporen van geslachte runderen gevonden. Deze en andere negende-eeuwse brandsporen in de binnenstad van Zutphen zijn volgens Michel Groothedde, stadsarcheoloog van Zutphen, overtuigende bewijzen voor de Vikingoverval in 882 die uit schriftelijke bronnen bekend is.
Verder zijn in ons land maar weinig tastbare overblijfselen van de Vikingen gevonden. Schatvondsten als zwaarden uit de Vikingtijd zeggen nog weinig over de gebruikers van die wapens. Het kan net zo goed een bewijs zijn van een handelsrelatie, zoals de Vikingen die ook met de Balkan of met de Arabische wereld hadden. Hun handelsgeest, kunstzinnigheid, ontdekkingsreizen, wetgeving en vertelkunst zullen in deze lezing uitgebreid aan bod komen.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2013

Di 12 maart 2013 – Lezing over ‘Huis Ter Horst’ in Loenen

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn e.o.
Spreker: mevr. C.C. de Kool


Programma:

Klein maar fijn, dit goed bewaarde landhuis op de Veluwe. Eeuwenlang woonden er de katholieke Hackforts, waardoor Loenen voor een belangrijk deel katholiek kon blijven. De rijke geschiedenis van gebouw en bewoners komt aan de orde, evenals de bouw van een nieuwe voorgevel na de aanleg van de rijksweg van Woeste Hoeve naar de Gietelsche Brouwerij, waar de huidige Hoofdweg deel van uitmaakt. Dank zij de documentatie bij de verkoop van huis en bijbehorende bezittingen in het begin van de 20e eeuw is er veel bekend over dat bezit.

Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2013-2-3.

>> Overzicht 2013

Do 07 maart 2013 – Henk Weltje’s onderzoek en Vragenuurtje Aldfaer

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: dokZuid, 1e Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie afd. Apeldoorn
Spreker: Henk Weltje en Carel Plantagie


Programma:

Het programma voor donderdag 7 maart 2013 is als volgt:
• vanaf 19.30 uur: Inloop; kennismaking; inrichten lokaal.
• 20.00 uur: (1) Lezing door de heer Henk Weltje over zijn genealogisch onderzoek in Nederland en Duitsland.
• Zie ook: www.henk-weltje.nl Misschien komen de sprengen ook nog ter sprake!
• (2) Vragenuurtje Aldfaer door Carel Plantagie.
• 22.00u: sluiting

Routebeschrijving:
• Naar Dok-Zuid per stadsbus: Lijn 8a (Station – Rivierenkwartier), uitstappen bij halte IJsselstraat (hoek 1e Wormenseweg). Vanaf hier kunt u het wijkcentrum zien liggen en is het minder dan 1 minuut lopen.
• Naar Dok-Zuid per auto: A1, afrit 20 (Apeldoorn-Zuid), bij verkeerslichten volg ‘Kayersdijk’ richting Centrum, bij verkeerslichten ‘Ring-Zuid’ linksaf de Marchantstraat in en bij de volgende verkeerslichten meteen weer links (1e Wormenseweg). Het wijkcentrum volgt na ca. 50 meter aan uw rechterhand.
Voor het wijkcentrum ligt een ruime parkeerplaats waarop gratis geparkeerd kan worden.


Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2013

Di 12 feb 2013 – Mappen en bestanden in het stamboomprogramma Aldfaer

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn e.o.
Spreker: J.W. Limpers


Programma:

Voor veel computergebruikers is het omgaan met mappen en bestanden een moeizame aangelegenheid. Het resulteert dikwijls in een toestand waarbij de gebruiker niet meer weet wat waar staat. Dat probleem doet zich natuurlijk ook voor bij het gebruik van het stamboomprogramma Aldfaer.
De spreker zal eerst in het algemene termen over mappen en bestanden spreken en vervolgens het gebruik van mappen en bestanden bij Aldfaer behandelen. Tenslotte zal hij aandacht besteden aan de invoegtoepassingen en rapportagemogelijkheden van Aldfaer.
Hoewel het zeker niet noodzakelijk is, kan men een laptop meenemen, mits draadloos en met volle accu.

Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2013-1.

>> Overzicht 2013

Do 03 jan 2013 – Met HCC! genealogie afd. Apeldoorn 2013 in

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: DokZuid, 1e Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC! genealogie afd. Apeldoorn
Spreker: de aanwezigen


Programma:

• vanaf 19.30: Inloop; nieuwjaarswensen en oliebollen van HCC!
• 20.00: 5 minuten-praatjes van iedere aanwezige over zijn stamboomonderzoek.
• 22.00: sluiting

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2013

Overzicht onderwerpen 2012 Overzicht
Zo 16 dec 2012 – ‘Suriname en de slavernij. Over de machtsmiddelen van de Nederlanders’
Di 13 nov 2012 – Najaarsledenvergadering en rondetafelgesprek voor ieders vragen en tips en ervaringen met WieWasWie
Do 01 nov 2012 – Hulp bij vastlopers
Di 09 okt 2012 – Bierbrouwen en bierbrouwers op de Veluwe
Do 04 okt 2012 – Demo “WieWasWie” en “Aldfaer”
Di 11 sep 2012 – Papier- en wasserij-industrie op de Veluwe
Do 06 sep 2012 – Seizoenstart HCC!genealogie Apeldoorn
Di 10 apr 2012 – Voorjaarsledenvergadering en bijdragen leden over Andere bronnen dan de geijkte DTB en BS
Do 05 apr 2012 – Workshop voor beginnende genealogen over forums en nieuwsgroepen
Di 13 maart 2012 – DNA in de genealogie
Di 14 feb 2012 – Lezing: Een Europees geallieerd leger
Do 02 feb 2012 – Lezing: GensDataPro op de windows PC en op de Mac
2017
2016
2015
2014
2013
2006-2011

>> Startpagina Apeldoorn e.o.

Zo 16 dec 2012 – ‘Suriname en de slavernij. Over de machtsmiddelen van de Nederlanders’

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Museum Bronbeek, Velperweg 147 ARNHEM
Organisator: Museum Bronbeek & de Volksuniversiteit Arnhem
Spreker: Drs. Marc Lohnstein


Programma:

Inschrijving is noodzakelijk via tel (026) 4422363

In zijn lezing ‘Suriname en de slavernij. Over de machtsmiddelen van de Nederlanders’ belicht Marc Lohnstein in Museum Bronbeek op 16 december 2012 de slavernij in Suriname vanuit het veiligheidsperspectief van de kolonisator.

Slaven
Suriname ontwikkelde zich in de achttiende eeuw tot een bloeiende plantagekolonie, waar agrarische producten als rietsuiker en koffie voor de Europese markt werden verbouwd. De arbeid werd geleverd door uit Afrika geïmporteerde slaven. De bevolking bestond uit een kleine bovenlaag van Europeanen en een grote groep zwarte slaven. Daar naast was er een kleine groep vrijgeboren of vrijverklaarde kleurlingen (o.a. mulatten) en negers. Door deze opbouw verliep in Suriname het sociale onderscheid langs raciale grenzen.

Lohnstein belicht de slavernij vanuit het veiligheidsperspectief van de kolonisator. Met welke antwoorden kwam de slavenhoudende samenleving op de vraag hoe ‘het verschrikkelijk getall slaaven, in tegenstelling der blanke alomme door de gantsche Colonie, in toom te houden’ ? Daarbij besteedt hij ook aandacht aan vormen van verzet vanuit de slavenmacht

Drs. M.J. Lohnstein (1957) is afgestudeerd als historicus aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Zijn specialisatie is Nederlandse militaire overzeese geschiedenis. Hij studeerde af op een studie naar de organisatie, werving, opleiding en inzet van de troepenmacht van de Sociëteit van Suriname in de achttiende eeuw. Vanaf 2005 is hij verbonden aan het Museum Bronbeek.

Zie ook link
en link en cultuur&activiteit=&subcategorie=Geschiedenis


Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2012

Di 13 nov 2012 – Najaarsledenvergadering en rondetafelgesprek voor ieders vragen en tips en ervaringen met WieWasWie

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.


Programma:

Agenda ledenvergadering:
– opening
– notulen van de voorjaarsledenvergadering van 10 april (zie nummer 2012-2, pagina’s 7 en volgende)
– begroting voor 2012 (zie afdelingswebsite)
– de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 24 november a.s. (zie te zijner tijd de website en de Nieuwsbrief). Afdelingsafgevaardigde is Jan Limpers en Frans Nelis is plaatsvervanger.
– wat verder ter tafel komt
– sluiting.

De begroting voor het jaar 2013 wijkt weinig af van die van dit jaar.
De conceptbegroting is eind augustus besproken in een bestuursvergadering en daarna naar de landelijke penningmeester verstuurd. De begrotingen van alle afdelingen samen worden door de penningmeester van de NGV verwerkt (vaak aangepast) in de landelijke begroting die in de najaarsvergadering van de NGV wordt besproken en vastgesteld. Met name de post voor het afdelingstijdschrift staat ter discussie omdat evt. de kosten voor drukken en verzenden van bladen naar sommige NGV medewerkers digitaal opgelost zou kunnen worden.

Rondetafelbijeenkomst
Ditmaal geen speciaal thema, maar een open agenda voor vragen en tips op genealogisch gebied. Nu WieWasWie sinds enige tijd beschikbaar is, kunnen we elkaar als gebruikers helpen om zo goed mogelijk van de nieuwe mogelijkheden gebruik te maken.


Verslag

1. Opening door voorzitter Jan Limpers met welkom aan iedereen. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen; naast de 5 bestuursleden zijn 12 leden aanwezig.

2. Notulen van de voorjaarsledenvergadering van 10 april (zie nummer 2012-2, pagina’s 7 en volgende) Deze worden zonder opmerkingen aangenomen.

3. Begroting voor 2013 (zie afdelingswebsite). Op grond van de landelijke begroting wordt een korting verwacht, te bereiken door invoering van digitale verzending van afdelingsbladen aan verenigingsfunctionarissen. Dit zal in de komende Algemene
Vergadering door het hoofdbestuur moeten worden verduidelijkt.

4. Algemene Ledenvergadering van 24 november a.s. zal worden bezocht door Jan Limpers en Frans Nelis. De voorzitter heeft in de begroting een verhoging van het budget voor Gens Nostra opgemerkt, die de zo gewenste verbeteringen mogelijk moet maken. Ook de digitalisering van bestanden in het Verenigingscentrum krijgt financiële ruimte. In grote lijnen blijft de penningmeester binnen de beschikbare middelen en komen er, behalve voor heraldiek geen contributieverhogingen. Het
curriculum vitae van de nieuwe penningmeester, de heer M.C.P.J. van de Donk, wekt vertrouwen. Het beleidsplan is in de nieuwe versie een stuk leesbaarder geworden en een goede basis voor besluitvorming. De voorzitter leest dat er veel zaken beter moeten, of nieuw aangepakt en vraagt zich af wie dat allemaal zullen gaan uitvoeren. De NGV blijft immers gebaseerd op vrijwilligheid en hij heeft bij zijn werk in de
stuurgroep gemerkt hoe moeilijk het is om leden voor werkgroepen te vinden. Hij is van mening, dat in het beleidsplan te weinig rekening wordt gehouden met de veranderende mens; de veranderende instelling van de leden.
Frans Nelis merkt op, dat genealogen wel bereid blijken mee te doen aan digitaliseringsprojecten, zoals Vele Handen en de indexering van collecties van het Verenigingscentrum. Henk Weltje
signaleert het probleem van het optrekken van de AOW-leeftijd en de beperking van functioneel leeftijdsontslag en regelingen voor vervroegd uittreden, waardoor het reservoir van actieve vrijwilligers wordt verkleind.
Als stuurgroeplid is Jan Limpers gefrustreerd geraakt, omdat zo weinigen meedoen en omdat de redactie van Gens Nostra niet loyaal met de werkgroep voor vernieuwing van dit blad meewerkt en een eigen traject is gaan volgen. De werkgroep VC heeft aardig voortgang geboekt; de werkgroep website kon door gebrek aan leden niet van start gaan.

5. Ter tafel komt de opmerking van Jan Limpers, dat hij in het oktobernummer van Gens Nostra in de rubriek Gens Data een stukje heeft geschreven over ‘De Bonusrapporten van Aldfaer’. Ter lezing aanbevolen

6. Op voorstel van een van de leden volgt een warm applaus voor het bestuur.

De voorzitter bedankt daarvoor en sluit de vergadering om 20:00 uur.

Zie ook het verslag in ons afdelingsblad APD 2012-4.

>> Overzicht 2012

Do 01 nov 2012 – Hulp bij vastlopers

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: DokZuid, 1e Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC! afdeling Apeldoorn
Spreker: Frans Goedemondt


Programma:

Het programma voor donderdag 1 november 2012 is als volgt:
• 20.00 uur: Heeft u een vastloper? Komt u niet verder met uw onderzoek?? We gaan met zijn allen proberen om over die hobbel heen te komen! Workshop o.l.v. Frans Goedemondt.
• Specifieke vragen over Aldfaer worden zo nodig beantwoord door Carel Plantagie.
• 22.00 uur: sluiting

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2012

Di 09 okt 2012 – Bierbrouwen en bierbrouwers op de Veluwe

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: Evert de Jonge


Programma:

In de middeleeuwen kwam in de Veluwse steden de bierproductie op gang, al was die in vergelijking met de Hollandse brouwerssteden gering. In de zeventiende eeuw zou in de Veluwse steden de productie stagneren, maar voor de Veluwse plattelandsbrouwerijen startte toen een bloeiperiode. Omstreeks 1725 waren er nog 100 brouwerijen op de Veluwe. Toen in de late achttiende eeuw koffie en thee het bier van tafel verdrongen sloten de meeste brouwerijen. De laatste ambachtelijke brouwerijen sloten voor 1900 hun poort, mede wegens de opkomst van de stoombierbrouwerijen.
De staat en de stedelijke overheden hieven maar al te graag accijns op het brouwen en consumeren van bier, terwijl via gilden de bierbrouwer werd gecontroleerd. Hierdoor zijn er enkele specifieke genealogische bronnen voor het vinden van brouwers en belastingpachters.
Evert de Jonge schreef er een boek over en hij zal met beeldmateriaal de Veluwse biergeschiedenis vertellen, waarbij tevens bronnen voor genealogisch onderzoek aan bod komen.

Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2012-3.

>> Overzicht 2012

Do 04 okt 2012 – Demo “WieWasWie” en “Aldfaer”

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Wijkcentrum Dok-Zuid, 1e Wormseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC afdeling Apeldoorn
Spreker: Frans Goedemondt en Carel Plantagie


Programma:

– Wat kunnen we met de nieuwe genealogie-site “WieWasWie”? door Frans Goedemondt
– Uw vragen over Aldfaer beantwoord en nieuwtjes/demo door Carel Pantagie.

Rond 22.00 uur de sluiting.


Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2012

Di 11 sep 2012 – Papier- en wasserij-industrie op de Veluwe

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn e.o.
Spreker: Huub Ummels


Programma:

Dank zij het van de Veluwe naar de IJsselvallei stromende water konden er watermolens worden gebouwd. Zo nodig werden er sprengen gegraven voor aanvoer van extra water. De waterkracht vond industriële toepassing in papierfabrieken, wasserijen en (koper)pletterijen. Over de ontwikkeling van de diverse bedrijfstakken, hun onderlinge samenhang en de wisselwerking tussen de omvang van de bevolking en de markt voor de diverse produkten zal Huub Ummels het een en ander vertellen en met de nodige beelden illustreren. Dat hij hierbij ook in zal gaan op de met elkaar vervlochten molenaarsfamilies mag vanzelfsprekend zijn,

Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2012-4.

>> Overzicht 2012

Do 06 sep 2012 – Seizoenstart HCC!genealogie Apeldoorn

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: 1e Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie Apeldoorn


Programma:

* 20.00: Opening van het nieuwe seizoen: hernieuwde kennismaking; waar staat u met uw onderzoek?, wat wilt u horen/behandeld hebben de komende avonden??
* Nieuwe opzet van de tussenliggende donderdagavonden;
* Uw vragen over Aldfaer beantwoord; demonstratie van Aldfaer bonusrapporten.
* 22.00: sluiting

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2012

Di 10 apr 2012 – Voorjaarsledenvergadering en bijdragen leden over Andere bronnen dan de geijkte DTB en BS

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Violierenplein 101, De Stolp 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.


Programma:

Agenda voorjaarsledenvergadering
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling notulen najaarsledenvergadering 8 november 2011 (zie afdelingsblad 2011-4 p. 7) en van het jaarverslag over 2011 (zie verderop in dit nummer)
3. Financiën: verslag penningmeester 2011 (zie verderop in dit nummer); verslag kascommissie (dhr. D. Huisman 3e keer, dhr. A. van Seeters 2e keer en dhr. A. van Gerstel plaatsvervangend); begroting 2012 (zie verderop in dit nummer).
4. Verslagen afdelingsafgevaardigde van Algemene Vergaderingen (Zie ‘Van de voorzitter in 2011-2, Mededelingenkatern nr. 359 en 364 in Gens Nostra van juni 2011 resp. januari 2012 en de NGV-website).
5. Bestuursverkiezing: volgens het aftreedrooster is in 2012 lid/webmaster/PR-functionaris J.W.G. Netelbeek aftredend. (In 2013 de voorzitter, J.W. Limpers en de penningmeester, A.A. Vlietstra en in 2014 de secretaris, F.C. Nelis en het lid J. Hamaker)
Jan Netelbeek (bestuurslid sinds 2004) heeft te kennen gegeven, dat hij zich in verband met zijn taken in het hoofdbestuur en de stuurgroep niet opnieuw verkiesbaar wil stellen. Hij is echter bereid afdelingswebmaster te blijven, wat enige PR-activiteit inhoudt. Daarnaast blijft de secretaris actief op dit gebied. Het bestuur heeft Carla Scholten-de Groot bereid gevonden zich als lid verkiesbaar te stellen en stelt voor haar in de ontstane vacature te benoemen.
Penningmeester Auke Vlietstra (bestuurslid sinds 1995) wil tussentijds aftreden om meer tijd aan andere bestuurs- en redactiewerzaamheden te kunnen besteden. Hij is wel bereid samen met Frans Nelis het afdelingsblad te blijven verzorgen. Voor deze vacature heeft het bestuur nog geen voorstel; de vacature is op de NGV-site op de vacaturebank geplaatst.
Benoeming afdelingsafgevaardigde en plaatsvervanger (momenteel de heren Limpers en Vlietstra).
6. Algemene Vergadering april 2012 (zie de Nieuwsbrief ).
7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
8. Sluiting.

Bijdragen van leden over ’Andere bronnen dan de geijkte DTB en BS’
Genealogen zoeken doorgaans het eerst in de registers van de burgelijke stand en vervolgens in de doop-, trouw- en begraafregisters. Bevolkingsregisters komen ook steeds meer beschikbaar op het internet en bieden gegevens per woning. Maar er zijn nog veel meer bronnen, zoals militieregisters, Joodse registers, archieven van notarissen, het kadaster en schepenbanken, leenregisters, (gedenk)boeken over bedrijven en instellingen, jubileumboeken en gemeentelijke jaarboeken. Naast de overheidsarchieven bestaan nog diverse private archieven en collecties van historische en heemkundige verenigingen. Heeft een (ver) familielid u nog kunnen verblijden met bijzondere stukken, of foto’s? Welke bijzondere bronnen heeft u al eens kunnen gebruiken, hoe heeft dat u verder geholpen, of wat voor aanvullende informatie leverde dat op? Wilt u, zo mogelijk, ook voorbeelden meebrengen van bron en/of resultaat?


Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2012-3.

>> Overzicht 2012

Do 05 apr 2012 – Workshop voor beginnende genealogen over forums en nieuwsgroepen

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: 1ste Wormenseweg 460; DOK-ZUID 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie Afd. Apeldoorn
Spreker: Frans Goedemondt


Programma:

Workshop onder leiding van Frans Goedemondt: Wat heeft de beginnende genealoog aan forums en nieuwsgroepen?

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2012

Di 13 maart 2012 – DNA in de genealogie

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: De Stolp, Violierenplein 101 7329DR APELDOORN
Organisator: NGV afdeling Apeldoorn e.o.
Spreker: Robert Philippo


Programma:

Een boeiende, interactieve en praktijkgerichte lezing over de valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmiddel bij familieonderzoek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit enkele genetische reconstructies van de Philippo-stam en de Joodse Rudelsheim-stam laat de spreker zien hoe hij met behulp van deze techniek verwantschapsvragen in zijn familieonderzoek oploste. Hij toont ook hoe hij tegen plezierige en minder plezierige verrassingen aanliep. Het wordt een laagdrempelige, kennisdelende en ‘niet-wetenschappelijke’ lezing voor iedereen die meer over dit onderwerp wil weten.. Neem gerust uw eigen stamboomprobleem mee en laat u verrassen wat DNA als hulpmiddel mogelijk voor u zou kunnen betekenen.

Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2012-2.

>> Overzicht 2012

Di 14 feb 2012 – Lezing: Een Europees geallieerd leger

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Dok Zuid, zaal 2, 1e Wormenseweg 460 7333GZ APELDOORN
Organisator: NGV afd. Apeldoorn e.o.
Spreker: Jos Kaldenbach


Programma:

The King’s German Legion (1803-1815) werd door de Engelse koning George III, die ook Keurvorst van het grote koninkrijk Hannover was, opgericht om Hieronymus (Jerome) Napoleon (broer van onze Lodewijk) uit Hannover te verdrijven.
Gepoogd werd eerst alleen Hannoveranen van het opgeheven leger te recruteren, maar die waren er te weinig, waardoor het een Europees huurleger werd, met o.a. 771 man uit de Nederlanden. Zij vochten in heel West- en Zuid-Europa, o.a. Denemarken, Iberië, Italïe, Walcheren, Waterloo. enz.
Van de in totaal 26.000 man zijn verschillende archieven bewaard gebleven. Zo zijn er inschrijvingslijsten van de paymasters in Hannover te vinden, waarvan de spreker er bijna 4500 uit de periode 1806-1813 heeft beschreven, met alle signalementen, geboorteplaats en –land, leeftijd, beroep en alle andere relevante militaire gegevens, vanwaar ze kwamen en waarheen ze gingen.
Deze worden met behulp van een beamer vertoond. De mooiste zijn natuurlijk de soldaten uit de KGL van 1806-1812, die specifiek opgaven uit het Apeldoornse te komen (en niet per ongeluk ‘uit Holland ‘ of zo) en die op die avond ook worden getoond, zoals J. Robert en J. Albek uit Apel, C. Bartels, Hr. Schwering en W. Wessling uit Arnhem, B. Gerritsen en J. Stande uit Nijmegen, J. Daykman (Zutphen, met lange neus, blauwe ogen, arbeider), Giovanni Vanhuet, klokkenmaker met grijze ogen en bruine haren, en …??

Verslag

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in ons afdelingsblad APD 2012-2.

>> Overzicht 2012

Do 02 feb 2012 – Lezing: GensDataPro op de windows PC en op de Mac

Een evenement voor Apeldoorn en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: DOK-ZUID, 1ste Wormenseweg 460, zaal 1.04 7333GZ APELDOORN
Organisator: HCC!genealogie afd. Apeldoorn
Spreker: dhr. Jerry Wildenberg


Programma:

Als er tijd over is beantwoordt Carel Plantagie vragen over Aldfaer-uitvoer. Er is internet aanwezig in de zaal.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

>> Overzicht 2012