Afdelingsbestuur Kwartier van Nijmegen

Voorzitter vacant
Secretaris

H. Vossen

email

Penningmeester

J.M. Verstegen

email

Algemeen bestuurslid, tevens redacteur afdelingsblad

H.W.J. van Haarst

email

Algemeen bestuurslid, tevens webredacteur

P. Balm

email

Algemeen bestuurslid, tevens coördinator lezingen

L. Busch

email

 

Aftreedrooster

De leden hebben zitting voor drie jaren en zijn terstond herbenoembaar. Het bestuur stelt een zodanig aftreedrooster vast, dat telkenjare ongeveer 1/3 van het aantal leden aftredend is, waaronder minstens één lid van het DB. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door eindigen van het lidmaatschap en door bedanken.