Beknopte geschiedenis van de afdeling ‘s-Hertogenbosch – Tilburg

voorzichtig begin

De afdeling is opgericht op 26 oktober 1957 als 12e afdeling van de NGV. Ze is een afsplitsing van de in 1954 opgerichte afdeling Eindhoven (later afdeling Kempen- en Peelland). Oorspronkelijk was de naam afdeling ‘s-Hertogenbosch, doch deze is in 1973 gewijzigd in afdeling ‘s-Hertogenbosch – Tilburg. De aankondiging van de oprichting vindt u hier. In de eerste jaren werd nauw samengewerkt met de sectie Geslachts-, wapen- en naamkunde van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. In de periode 1963 – 1966 vonden er hoegenaamd geen afdelingsactiviteiten plaats en was de afdeling “slapende”. Onder voorzitterschap van de heer Bernsen, tevens lid van het hoofdbestuur en provinciaal archiefinspecteur, is de afdeling weer tot nieuw leven gewekt.

 

‘in de permetatie’ en Brabantse contactdagen

Bij het 25-jarig jubileum van de afdeling in 1982 verscheen er een uitermate verzorgde en genealogisch zeer diverse uitgave getiteld “In de permetatie“. Van 23 leden werd hierin een bijdrage opgenomen. De toenmalige voorzitter P.Wuisman in het ‘ten geleide’: “Genealogie verbroedert. Het is reeds vele malen gebleken dat mensen elkaar vinden door hun gemeenschappelijke genealogische interesse.” Het boek is inmiddels helaas uitverkocht. Pieter Wuisman leidde de afdeling 26 jaar (1971-1997) en was daarnaast tevens 17 jaar lid van het hoofdbestuur van de NGV, waarvoor hij in 1994 de gouden NGV-speld ontving. Op initiatief van Wuisman organiseerde de afdeling in samenwerking met de drie andere Brabantse afdelingen tweejaarlijks de succesvolle Contactdag voor Brabantse Families. In 2007 zou de 19e en laatste contactdag plaatsvinden. Wuisman was ook streekarchivaris in Oisterwijk en van zijn hand zijn talloze publicaties verschenen. Hij overleed in 2007 op 78-jarige leeftijd.

 

kwartierstatenboek en jubileum CD

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 1997 werd een Kwartierstatenboek uitgegeven waarin 32 leden gezamenlijk zo’n 3800 kwartieren publiceerden. Er zijn nog steeds exemplaren verkrijgbaar. De hoeveelheid ingezonden kopij garandeerde dat een door veel leden gewenst afdelingsblad hierop nog enkele jaren zou kunnen teren. Begin 1999 verscheen dan ook het eerste nummer van ons kwartaalblad Gepermeteerd. Inmiddels (dec. 2017) is daarvan een onafgebroken reeks van 76 nummers uitgebracht.

In 2001 hield het bestuur een uitgebreide enquête onder de leden met vragen naar deelname, (gewenste) activiteiten en voorkeuren en met specifieke aandacht voor de opkomende rol van de computer en het internet. Meer dan de helft van de respondenten bleek al van de AOW te genieten en bijna driekwart gaf aan over ruime genealogische ervaring te beschikken. Computergenealogie was al aardig ingeburgerd, want de helft was er al wekelijks mee aan de slag. De afdeling kreeg van de respondenten als rapportcijfer een 7,5 .
Niet onvermeld mag blijven dat zowel mevrouw Goossens-Iven als mevrouw Kuntz-Storm 33 jaar bestuurslid van de afdeling zijn geweest, de eerste tevens enkele jaren als voorzitter en 10 jaar als lid van het hoofdbestuur van de NGV en de laatste vele jaren als secretaris van de afdeling.
Was ‘In de permetatie’ en ‘Kwartierstatenboek’ nog noeste handarbeid, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afdeling in 2007 werd een nieuwe afdelingswebsite gelanceerd en een jubileum-CD uitgegeven. Daarop naast voorgenoemde uitgaven alle jaargangen van ‘Gepermeteerd’, genealogische bijdragen van leden, prachtige kaarten uit de Brabant-collectie, vele oude prenten en gravures en probeerversies van genealogie-software. Voorzitter Olav Dierckxsens schetste bij die gelegenheid de geschiedenis van de afdeling, maar wel met de kanttekening dat nieuwe ontwikkelingen ook een keerzijde hebben. “We moeten oppassen niet een vereniging te worden met alleen maar emailcontact.” Leden worden meer consumenten; de ledenparticipatie en vrijwilligersinzet loopt terug.

 

doorstart

In 2012 doet de voorzitter een dringende oproep om het bestuur te ondersteunen en te vernieuwen. Gaat dat niet lukken dan dreigt opheffing van de afdeling. Gelukkig is het zover niet gekomen. Een (re)activeringsgroep zorgt voor een ‘doorstart’.
In 2013 nam Olav Dierckxsens afscheid als afdelingsvoorzitter. Hij wordt opgevolgd door Peter de Bruin. Nog datzelfde jaar zou Olav onverwacht komen te overlijden. Bij het verschijnen van het 50ste nummer van Gepermeteerd schetste hij zijn kijk op de genealogie: “De mens heeft de behoefte zich een schakel te weten in een lange keten. De behoefte zichzelf te zien als product van zijn voorouders en als startpunt voor een nieuwe genealogische lijn.”
De doorstart bracht nieuw elan met over het algemeen goed bezochte activiteiten, met afdelingspagina’s op de website van de NGV, het uitbrengen van een maandelijkse digitale nieuwsbrief en, tegen de landelijke trend in, een relatief stabiel ledental. Met name lezingen, workshops en cursussen over computerprogramma’s en internet zijn populair.

 

Brabantdag Familiegeschiedenis

Het jaar 2017 is het jaar waarin Peter de Bruin en Toon van Gestel stuivertje wisselen; Peter volgt Toon op als landelijk voorzitter en Toon volgt Peter op als afdelingsvoorzitter. Maar het is vooral een zeer geslaagd 60-jarig jubileumjaar. Samen met de eveneens jarige andere Brabantse afdelingen zijn vier bijeenkomsten georganiseerd rond thema’s als design, erfgoed en innovatie. Maar het klapstuk was de Brabantdag Familiegeschiedenis, op 4 november in het Provinciehuis te ’s Hertogenbosch en geopend door de Commissaris van de Koning. Meer dan 1200 bezoekers kregen een divers programma van lezingen, discussies, helpdesks, presentaties, stamtafels en een ter afsluiting cabaret.

Tegenwoordig kent de afdeling ongeveer 300 leden en organiseert ze jaarlijks een aantal bijeenkomsten in wisselende plaatsen in de regio.

 

voorzitters
Dhr. M. Scholten van Aschat
Dhr. Mr. H.J. Bernsen
Dhr. P.J.M. (Pieter) Wuisman
Mevr. Th.J.M. (Trees) Goossens-Iven
Dhr. Mr. O.J.A.M.J. (Olav) Dierckxsens
Dhr. Mr. P. (Peter) de Bruin
Dhr. A.W.J.M. (Toon) van Gestel
1957-1966
1966-1971
1971-1997
1997-2000
2001-2012
2013-217
2017-